Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

ordförandeklubba

Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 2016-04-20

Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kultur- och fritidsnämnden tog vid sammanträdet den 20 april.

Budget för kultur- och fritidsnämnden 2017

Budgetberedningen har tagit fram preliminära budgetramar som nämnderna har att förhålla sig till under det fortsatta arbetet med budget 2017. För kultur- och fritidsnämnden är den preliminära ramen satt till 29 973 000 kr. Medlen ska bland annat användas till ny lokal för Bissefällarnsamlingen, utveckling av kulturverksamheten och drift- och verksamhetskostnader för Fenixhallen.

Nämndens preliminära investeringsram är på 1 135 000 kr och ska bland annat användas till idrottsplatser, teknikutveckling för biblioteken och till rörligt friluftsliv.

Öppna ungdomsverksamheten – Lokal för UG i Skillingaryd

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 september 2015 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdraget att utreda lokalfrågan för UG med utgångspunkt för torget i Skillingaryd. Förvaltningen presenterade ett förslag den 5 november 2015 om att flytta den öppna ungdomsverksamheten UG från källarlokalerna i Skillingehus till lokalerna på Stationsplan.

Under sammanträde informerade nämnden om att man fortfarande förhandlar med fastighetsägaren VSBo.

Skateboardramp i Klevshult

Kultur- och fritidsförvaltningen tog under 2015 emot en skrivelse från barn i Klevshult om en ny skateboardramp. I skrivelsen uttrycker barnen att rampen inte behöver vare en stor betongramp utan att det räcker med en i trä. Nämndens beredning träffade barnen den 24 september 2015 för att höra mer om hur de tänkte kring rampen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under sammanträdet att anslå 20 000 kronor till iordningställande av yta i Klevshult. Den nuvarande skaterampen av trä i Vaggeryd kommer att flyttas till Klevshult.

Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats

En motion lämnades in till kommunen om att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. Under 2015 gav kultur- och fritidsnämndens beredning förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till motionen. Underlaget skulle ha som utgångspunkt ur ett verksamhets-, säkerhets- och kostnadsperspektiv.

Nämnde fick två förslag att ta ställning till:
1. Avslag på motionen.
2. Föreslå kommunfullmäktige att låta kultur- och fritidsnämnden tillsammans med
tekniska kontoret utreda frågan att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avslå motionen.

Smålandsidrotten – Sund Smart Stark Senior

Smålandsidrotten har lämnat in en projektbeskrivning till samverkansprojektet Sund Smart Stark Senior. Projektet är en samverkan mellan Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Småland för seniorer 65 år och uppåt. Målet med projektet är att inspirera seniorer till bland annat god hälsa och social gemenskap.

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt till samverkansprojektet Sund Smart Stark Senior och inriktningen är att genomföra projektet inom kommunen i samverkan med Smålandsidrotten under 2017.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kultur- och fritidsnämnden, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision