Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Krissituation och beredskap

Alla kommuner är skyldiga att ha en beredskap mot kriser och extraordinära händelser. Ansvaret ligger både på den enskilde och på samhället i stort.

Vi är skyldiga att försöka förutse problemen, förebygga dem efter bästa förmåga och avhjälpa om de, trots allt, skulle uppstå. Sjukvård och räddningstjänst är dimensionerade för att kunna ta vid när den enskildes förmåga inte räcker till.

Kris

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Krisberedskap handlar mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Vid en kris ska kommunen till uppgift att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls.

Extraordinära händelser

Kommunens arbete med krisberedskap styrs främst utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) vilken trädde ikraft den 1 juni 2006. LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 4§:

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Lagen klargör att kommunen har ett ansvar för sitt geografiska område vilket innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer samverkar och uppnår samordning i såväl planerings- och förberedelsearbetet som i skarpt läge.

För att en kommun av Vaggeryds storlek ska kunna hantera stora påfrestningar på ett bättre och mer effektivt sätt arbetar kommunen i något som kallas F-samverkan.

Krisinformation.se

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-01-02

Sidansvarig:

Marie Åkerblad

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision