Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Barn väntar på skolbuss

Skolskjuts

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Kontakta skolskjutsentreprenören

Om barnet är sjukt eller av annan anledning inte ska åka skolbuss ska bussbolaget meddelas:

Karlsson Buss
Växel: 0393-160 00
Vid akuta ärenden: 073-343 04 00

Kontaktpersoner för skolskjutsar

Grundskola norra kommundelen :

F-3 Malin Claesson, tel: 0370-67 85 06

4-6 Catharina Jalonen, tel: 0370-67 85 05

7-9 Linda Viskic, tel: 0370-67 85 07

Grundskola södra kommundelen:
Fågelforsskolan F-6 och Klevshults skola Ingelie Adolfsson, tel: 0370-67 82 31

Sörgårdsskolan och Åkers skola, Lina Hylten Clarin, tel: 0370-67 82 87

Fågelforsskolan 7-9 Mona Elgh, tel: 0370- 67 82 02

Gymnasiet:
Susanne Gustafsson, tel: 0370-67 87 13

Skolskjutsregler

Skolskjuts beviljas för elever i förskoleklass, grundskolan och särskolan under skolans höst och vårtermin och i anslutning till schemalagd skoltid. Elever inom centralorten beviljas inte
skolskjuts.

Skolvägen beräknas från den fastighet där eleven bor (är folkbokförd). Skolvägen ska ha följande längd för att elev skall få skolskjuts:

 • Skolår F - 3 minst 2 km
 • Skolår 4 - 6 minst 4 km
 • Skolår 7-9 minst 4 km
 • Gymnasiet minst 6 km.

Avståndsmätningen görs enligt följande prioritetsordning: gångväg, cykelväg, bilväg

Utöver gränserna för skolvägens längd finns gränser för hur lång vägen får vara mellan
bostaden och påstigningsplatsen:

 • Skolår F - 3 max 1 km
 • Skolår 4 - 6 max 2 km
 • Skolår 7-9 max 3 km
 • Gymnasiet max 6 km

Om särskilda skäl finns beviljas skjuts även när skolvägen är kortare än de avstånd som
bestämts. Särskilda skäl kan vara att eleven har ett funktionshinder eller att skolvägen har en svår trafiksituation. Vid särskilda skäl ska skriftlig ansökan göras via mail till bun@vaggeryd.se eller brevledes till Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

OBS! Under veckorna 27-31 handläggs inga ansökningar om skolskjuts. Besked lämnas därför tidigiast vecka 33.

Särskola

Skolskjuts till särskolan gäller under skolans läsår med skjuts mellan hem och skola vid
skoldagens början och/eller slut.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt
boende, hos båda vårdnadshavarna. Växelvis boende gäller ej då någon förälder har
domstolsbeslut om ensam vårdnad

Elever i grundskola, förskoleklass och särskola som bor växelvis hos respektive
vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts från båda adresserna när:

 • Det är fråga om ett intygat, regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga resor till
  den andre vårdnadshavaren (ska styrkas genom schema, avtal eller dom)
 • Eleven och båda vårdnadshavarna är bosatta inom Vaggeryds kommun
 • Eleven går i den skola som kommunen anvisat
 • Skolskjutsregler i övrigt för Vaggeryds kommun är uppfyllda, t ex avståndsgränser för
  rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Rätten till skolskjuts prövas till/från varje bostadsadress var för sig.

Vårdnadshavarna som begär skolskjuts enligt ovan ska i god tid inför läsåret lämna ansökan
på särskild blankett (se länk till e-tjänsterna nedan). Ansökan kan avse högst ett läsår i taget eller i förekommande fall återstoden av innevarande läsår

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-27

Sidansvarig:

Marinette Hjelm

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision