Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Grannehörande - ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov

Det har inkommit en ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-02-28 för servicebyggnad för Hjortsjöns camping inom fastigheten Götastrand 1:1. Sökande är Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Box 43 , 568 21, Skillingaryd.

Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1968-05-20 samt 1959-02-23, genom att byggnation placeras på allmän platsmark – park eller plantering.
Boverket skriver följande gällande allmän plats:
”En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Kommunen ska i en detaljplan reglera vilka områden som ska vara allmän plats. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.”
Byggnaden avviker från gällande detaljplan. Innan beslut fattas i ärendet ska de som berörs underrättas och ges tid att lämna synpunkter. Då antalet berörda sakägare till fastigheten Götastrand 1:1 är stort görs detta genom kungörelse.

Synpunkter lämnas i skriftlig form senast 26 februari 2024 till miljobygg@vaggeryd.se eller till Vaggeryds kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 43, 568 21 Skillingaryd
Av skrivelsen ska ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning framgå. Kungörelsen anslås även på kommunens digitala anslagstavla.

Götastrand 1_1
Götastrand 1_1 fasad
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad