Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillsyn av brandskydd

Kommunen har ett ansvar att utöva tillsyn över att efterlevnaden av lagkraven på brandskydd följs.

Den lagstiftning som är aktuell i detta fall är lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I Vaggeryds kommun hanteras tillsynen av räddningstjänsten och kommunstyrelsen är ansvarig politisk nämnd.

En tillsyn sker oftast på initiativ av räddningstjänsten men kan också genomföras efter önskemål från den som är ansvarig för brandskyddet.

Hur brandskyddstillsyn går till

En tillsyn går till så att den enskilde själv får presentera sitt brandskydd och sitt sätt att arbeta med brandskyddet. På så sätt ges möjlighet att bedöma om det systematiska brandskyddsarbetet fungerar och om det är tillräckligt omfattande. Vid behov kan tillsynsförrättaren kräva att få ta del av olika handlingar (ritningar, processcheman, rutiner etc.) för att få ytterligare beslutsunderlag.

Det genomförs ofta också en stickprovskontroll i form av en rundvandring i verksamheten. Den som utför tillsynen får då möjlighet att identifiera brister i det faktiska brandskyddet och hitta ytterligare indikationer på om verksamhetens systematiska brandskyddsarbete fungerar. Vid rundvandringen är det vanligt att räddningstjänsten ger rådgivning kring brandskydd.

Tillsynen är myndighetsutövning från kommunen och det blir därför ett formellt ärende. Ett beslutsunderlag sammanställs i ärendet och utifrån detta fattas ett formellt beslut.

Brister och föreläggande

Har det under tillsynen identifierats brister i brandskyddet formuleras ett föreläggande som ställer krav på vilka åtgärder som ska vidtas och när dessa åtgärder ska vara gjorda. Ett föreläggande är möjligt att överklaga. När föreläggandet vunnit laga kraft ska kraven åtgärdas. Efterföljs inte föreläggandet kan det, efter beslut i den politiska nämnden, förenas med ett vite och i yttersta fall med ett förbud.

Att räddningstjänsten formulerar förelägganden innebär inte att kraven på något sätt skärpts eller förändrats. Det innebär bara att kraven blir tydliggjorda för alla inblandade och att rättssäkerheten säkerställs. Det är alltid möjligt att diskutera alternativa lösningar med räddningstjänsten så länge de grundläggande kraven om brandskydd uppfylls.

Räddningstjänsten bistår gärna med rådgivning kring brandskydd och vem som helst är välkommen att ta en kontakt med räddningstjänstens personal för att få veta mer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson