Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Strand

Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Det är i vissa fall möjligt att få dispens från strandskyddet.

Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:

 • uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader
 • ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål
 • utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Dispens

Vill du göra något inom strandskyddszonen måste du ansöka om dispens från förbudet.

När kan dispens ges?

Två förutsättningar ska var uppfyllda för att dispens ska kunna ges:

 1. Det ska finnas så kallade särskilda skäl.
 2. Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.

De särskilda skälen beskrivs i miljöbalken 7 kap 18 c §:

 1. Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt.  
 2. Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.
 3. Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Det kan gälla båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.
 4. Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en industri som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.
 5. Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.  
 6. Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin funktion måste finnas eller vidtas omfattas inte av strandskyddet. Detta gäller inte bostadsändamål.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Vaggeryds kommun har en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utpekade LIS-områden kan användas som särskilt skäl för att få strandskyddsdispens (Miljöbalken 7 kap. 18 d §). Vid alla dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.

Ansökan om strandskyddsdispens

För att ansöka om strandskyddsdispens behöver du fylla i en blankett och bifoga kartunderlag.

Miljö- och byggnämnden fattar beslut om dispens från strandskyddet. Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska lämnas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen.

Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska upphävas kan det beslutet överklagas hos mark- och miljödomstolen. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte grannar) om beslutet har gått denne emot. Även vissa ideella föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, till exempel naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Lagstiftning om strandskydd

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av områden. Paragraferna 13–18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäller inom sådant område.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson