Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Värmepumpar

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Anmälan

Planerar du att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljö- och byggnämnden. För vissa områden inom kommunen måste du söka tillstånd hos miljö- och byggnämnden. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det nästan alltid ett tillstånd. Risker med värmepumpar kan bland annat vara läckage av köldmedium, läckage av köldbärarvätska till jord eller vatten, buller från kompressor eller lokal påverkan av marktemperatur.

Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen. Anmälningsblanketten finns under relaterade filer, längs ned på sidan.

Luftvärmepump

För installering av luftvärmepump krävs ingen anmälan/ansökan till miljö- och byggnämnden.

En luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften och överför den till inomhusluften. Luftvärmepumpen ökar luftcirkulationen i byggnaden, vilket förbättrar inomhuskomforten genom att det blir en jämnare temperatur i rummen. Luftvärmepumpen passar bra för direktelvärmda småhus. Det är dock viktigt att tänka på att en luftvärmepump inte kan producera varmvatten och att dess effektivitet minskar när temperaturen utomhus sjunker. När det är riktigt kallt ute krävs tillsatsvärme.

En värmepump som tar energi från utomhusluften har en fläkt som avger ett visst ljud då den är igång. Det är viktigt att välja en bra placering av denna, så att man inte själv blir störd eller stör grannar med oönskat monotont ljud.

Se först över ditt hus

Innan du installerar en värmepump bör du även undersöka andra alternativ för att spara värmeenergi, exempelvis tilläggsisolering av vindsbjälklag eller byte av fönster. Tänk på att vissa typer av åtgärder även kan påverka inomhusklimatet. Väljer du att installera en värmepump efter exempelvis en tilläggsisolering kan du kanske välja en mindre värmepump till en lägre kostnad eftersom huset har fått ett lägre energibehov.

Du som ska borra för din nya värmeanläggning ska även läsa broschyren Normbrunn 16 Länk till annan webbplats..

Restriktionsområde för inrättande av värmepump

I Vaggeryd har en trikloreten (tri) förorening spridit sig som en plym från fastigheten Mjölkörten 2 ner till Hjortsjön. Tillsynsmyndigheten för föroreningen är Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tri sjunker tills tätskikt nås, ex. berg eller lera. Vid inrättande av bergvärme bryts tätskikt och vid inrättande av grundvattenvärme rörs grundvattnet om i förflyttningen mellan brunnarna. När tätskikt bryts eller vatten omförflyttas riskera föroreningen att spridas vidare.

Om en åtgärd (ex. borra för bergvärme) kan antas ge upphov till olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön ska miljöbalkens 2 kap 3 § (försiktighetsprincipen) tillämpas. Enligt försiktighetsprincipen ska man förhindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön genom att vidta skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs.

Nämnden bedömer att det föreligger risk för skada och olägenhet för människors hälsa och miljön vid borrning i och i anslutning till föroreningsområdet. Nämnden bedömer att försiktighetsprincipen ska tillämpas och har därmed upprättat en riktlinje med restriktionsområde för inrättande av berg- och grundvattenvärmepumpar.

Restriktionsområdet har indelats i tre zoner. I zon 1 och 2 tillåts inte inrättande av berg- eller grundvattenvärme. I zon 3 (101 m-200 m från föroreningsplymen) kan ev. borrning komma att tillåtas om andra försiktighetsåtgärder vidtas. Till dess detta är mer utrett har miljö- och byggnämnden som riktlinje att inte tillåta borrning.

Inrättande av värmepumpsanläggning är anmälningspliktigt/tillståndspliktigt. Anmälan/ansökan ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda i god tid innan åtgärden är tänkt att påbörjas.

Restriktionskarta, värmepumpar

Miljö- och byggnämnden beslutar att inom zon 1, 2 och 3, enligt karta, ha som riktlinje att inte tillåta installation av berg- och grundvattenvärmepumpar.

Restriktionskarta för värmepumpar

Kort fakta om tri

Trikloreten (tri) är ett halogenerat lösningsmedel som användes inom metallindustri och kemtvätt under 1900-talet för avfettning. Under 1990-talet förbjöds användningen av tri, dock kan dispens ges av Kemikalieinspektionen. Tri är tyngre än vatten vilket gör att det sjunker genom marken tills ett tätskikt nås, ex. berg eller lera. Sedan kan föroreningen fortsätta att spridas längsmed tätskiktet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden