Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bergvärme

Installation av bergvärmepumpanläggningar ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Komplett anmälan ska vara inskickad till oss minst sex veckor innan installation sker.

Allmänt om bergvärme

Bergvärme är en driftsäker uppvärmningsteknik som passar till byggnader där det krävs ett relativt stort energitillskott. Med bergvärme uppvärms byggnaderna av miljövänlig energi som hämtas ur berggrunden. Temperaturen i berggrunden är relativt konstant under ett år. Det gör att bergvärmepumpen kan leverera värme kontinuerligt under hela året. Energin hämtas ur en energibrunn som borras ner i berget till ett djup som normalt är 100 till 200 meter. Ibland kan det komma att krävas att flera hål borras.

Ansvar

Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön. Informera därför värmepumpsinstallatör och brunnsborrare om kraven som du kan läsa nedan och kontrollera att de uppfyllts.

Det är du som fastighetsägare som måste ha kunskap om var ledningarna är dragna på din fastighet. Det är du som ansvarar för ledningarna på din tomt och som måste stå för eventuella kostnader om skador uppstår i samband med borrning.

Det är viktigt att du tidigt har en dialog med dina grannar för att diskutera placeringen av ditt borrhål, fel placering är varken bra för dig eller din granne.

Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen. Märk även ut platsen för kollektorslangen.

Inom skyddsområde för dricksvattentäkt krävs särskild försiktighet och det är ofta tillståndsplikt och därför kan andra regler gälla.

När det finns flera energibrunnar inom ett område kan åtgärder som motverkar energiförlust bli nödvändiga. Exempel på sådana åtgärder kan vara att borrdjupet förlängs eller vinklas.

Du kan använda webbtjänsten www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats. för att ta reda på var ledningar går i marken.

Skyddsavstånd från ditt borrhål:

 • Minst 20 meter från grannens borrhål.
 • Minst 30 meter från dricksvattentäkt.
 • Placera ditt borrhål minst 30 meter, gärna 50 meter, från enskild avloppsanläggning. Om energibrunnen placeras uppströms infiltrationsanläggningen kan det vara närmare.
 • Minst 4 meter till byggnad.
 • Minst 10 meter till fastighetsgräns.
 • Skyddsavstånd till fast fornlämning är 100 meter.

Dimensionering

Om du placerar ditt borrhål för nära din grannes borrhål kan din och din grannes anläggning ge sämre effekt än väntat.

När du kompletterar en gammal anläggning är det extra viktigt att tänka på dimensionering av borrhål och värmepump.

Risker

Att borra för energibrunn innebär alltid risk för förorening av grundvattnet. Avstånd till dricksvattentäkter och enskilda avlopps-anläggningar ska respekteras. I kollektorslangen finns köldbärarvätska (oftast en alkohol) samt mindre mängder tillsatsmedel (denatueringsmedel, kräkmedel och rostskydd). Om detta kommer ut i marken och grundvattnet kan närliggande dricksvattentäkter bli obrukbara en lång tid framöver.

Tillräckligt avstånd mellan energibrunn och enskild avloppsanläggning är viktig för att undvika att grundvattnet förorenas av virus och bakterier från avloppsvattnet.

Vid borrning av energibrunn uppstår stora mängder slam och färgat vatten. Det avslammade vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag. Borrvattnet ska gå till minst en container för avslamning och därefter kan vattnet infiltreras på en grönyta eller grusplan, men håll avstånd till ditt enskilda avlopp. I vattendrag sjunker slammet till botten och förstör viktiga miljöer för djur och växter.

Borrning bör inte göras närmare byggnad än 4 meter pga. risk för skador både på själva husgrunden och markmaterialet under och omkring husgrunden.

Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol. Volym över 1000 liter etanolblandning kräver även tillstånd för brandfarlig vara (söks hos Räddningstjänst).

Att upphöra med olje- eller vedeldning påverkar bostadens luftomsättning dvs ventilation och kan förutom ökad fukthalt och därmed fuktskador, indirekt bidra till förhöjda radonhalter i bostaden.

Att tänka på

 • Innan arbetet påbörjas med att inrätta bergvärme måste du lämna in en skriftlig anmälan till din miljöförvaltning.
 • Invänta beslut innan arbetet påbörjas.
 • Om du installerar en värmepump utan anmälan blir du tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.
 • Du ska göra anmälan på särskild blankett. Läs noggrant igenom informationen på blanketten.
 • Se till att anmälan är komplett när du skickar in den. Annars kan handläggningstiden bli onödigt lång.
 • Till anmälan ska du bifoga ett kartutdrag som visar borrhålets läge. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500.
 • Om du och/eller dina grannar har enskilt vatten och avlopp måste dessa ritas in på kartutdrag.
 • Om borrhålet placeras närmare än 10 m från fastighetsgräns ska yttrande från grannen bifogas din anmälan.
 • När en värmepumpsanläggning ska repareras eller kompletteras kan ändringen i vissa fall innebära anmälningsplikt, kontrollera med ditt miljökontor för att höra ifall ändringen kräver ny anmälan.
 • Efter installation så får du uppmärksamma så ditt hus fortfarande har en fungerande ventilationsförmåga.

Se till att du

 • anlitar en brunnsborrare med tillräcklig kompetens som tillämpar Normbrunn -16. Brunnsborraren bör vara certifierad. De certifierade finns på sitac.se Länk till annan webbplats.
 • får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner från installatören
 • får en täthetsprovning av kollektorn i samband med installationen
 • får en anläggning utformad så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läcka
 • sparar tillståndshandlingar och ritningar inför en eventuell framtida överlåtelse av fastigheten
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden