Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Sol och himmel

Luftkvalitet

Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

En av källorna till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och hushållens allmänna utsläpp av luftföroreningar. Att luften vi andas är ren är viktigt för vår hälsa, men också för miljön. Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och vår hälsa på längre sikt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

Samverkansområde för uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljömål

2013 beslutade kommunerna i länet att bilda ett samverkningsområde för övervakning av luftkvalitet. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns Luftvårdsförbund. Ett samverkansområde innebär en större samverkan mellan kommunerna i luftkvalitetsfrågor.

Samverkansområdet innebär att luftkvaliteten inte behöver mätas i alla kommunerna årligen. Luftföroreningarna kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid, bensen och flyktiga organiska ämnen kommer mätas i alla kommuner i länet vart tredje år. Varje år kompletterar SMHI mätningarna med modellberäkningar. De är baserade på mängden trafik, väderförhållanden och hur gatorna ser ut, det vill säga höjd på intilliggande hus och bredden på gatan.

Luftkvalitén övervakas genom kontinuerliga mätningar av partiklar (PM10), kväveoxider (NO2) och bensen. I Vaggeryds kommun görs mätningarna vid Hokvägen (vid Gärahovsvägen), Jönköpingsvägen vid Hjortsjöskolan, Jönköpingsvägen norr om Stödstorpsrondellen, Storgatan norr om rondellen vid Verkstadsgatan, Storgatan söder om rondellen vid Verkstadsgatan, Södra vägen söder om rondellen vid Ljungbergsgatan och vid Storgatan vid Fågelforsskolan.

I vår miljöbarometer kan du se resultatet av mätningarna för:

Vad är PM10?

PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Intransport av partiklar från utsläpp utanför regionen har stor betydelse och utgör ungefär hälften av den urbana bakgrundshalten av PM10.

Grova partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. Höga partikelhalter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.

Vad är kvävedioxid?

Kvävedioxid är en gulbrun gas med irriterande lukt. Vid all slags förbränning bildas kvävemonoxid, dels ur luftens syre och kväve, dels ur kvävet i bränslet. I luften reagerar kvävemonoxid med syre och bildar kvävedioxid. Denna kan i sin tur reagera med vattenånga och bildar då salpetersyra.

Den största delen av kvävedioxiderna kommer från trafiken, men en del kommer även från oljeeldning och olika industriprocesser. En del kommer också med vindarna från utlandet.

Kvävedioxid kan ge besvär i luftvägarna och minskar motståndskraften mot t.ex. infektions­sjukdomar. Den kan också leda till att astmatiska besvär förvärras. Kvävedioxid bidrar också till försurningen.

Vad är bensen?

Bensen sprids från till exempel bensinbilar, motorgräsklippare, småskalig vedeldning och fritidsbåtar. Vägtrafiken är en av de större källorna för bensen. Utsläppen från ett fordon beror bland annat på om det har katalysator och hur väl den fungerar, samt bensenhalten i bränslet och vilket skydd mot avdunstning som finns. Bensen släpps även ut från vissa industriella aktiviteter som t.ex. petrokemisk industri.

Bensenhalterna har minskat märkbart sedan början av 1990-talet. Det beror bland annat på att halterna i bensin har minskat och på förbättrad teknik i fordonen. Trenden med minskande bensenhalter ser ut att fortsätta framöver. Bensen orsakar blodcancer och det finns idag ingen känd undre nivå som är helt säker.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund