Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obligatorisk ventilationskontroll

Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem finns för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.

Funktionskontroll och återkommande besiktning

Funktionskontroll av ventilationssystem ska dels göras innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk (första besiktning), dels regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Vilka byggnadskategorier som är berörda och intervaller som gäller för funktionskontrollen framgår av Boverkets föreskrifter. Vissa byggnadskategorier och ventilationssystem är undantagna.

Ägaren är ansvarig

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilations­system utförs enligt bestämmelserna. Bestämmelserna regleras av Plan- och bygglagen, Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem.

Det är också byggnadens ägare som utser den som ska utföra funktionskontroll av ventilationssystemet.

Byggnadens ägare ska sätta upp intyget för godkänd ventilation på väl synlig plats i byggnaden.

Kommunen har tillsynsansvar

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan miljö- och byggnämnden med stöd av bestämmelserna i plan- och bygglagen förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Kommunen kan också ingripa med stöd av Miljöbalken om det föreligger "olägenhet för människors hälsa". Vid behov kan föreläggandet förenas med vite.

Funktionskontrollanten ska vara godkänd

Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig, som har godkännande av ett ackrediterat certifieringsorgan, så kallad riksbehörighet.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll. Där ska resultatet av besiktningen redovisas och undertecknas av funktionskontrollanten. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska sändas till Miljö- och byggnämnden. Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet med angivande av datum för besiktning.

Den möjlighet som tidigare funnits att få lokal behörighet att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i kommunen har nu upphört.

Besiktningsintervall

Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Byggnader


Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorslokaler och likannde med FT- och FTX-ventilation.


tre årFlerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FT- och S-ventilation.


sex år


En- och tvåbostadshus med FT- eller FTX-ventilation.


när byggnaden tas i bruk (första besiktning)

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson