Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Grusväg vid rött hus på landsbygden

Kommunala vägbidrag till enskilda vägar

I Vaggeryds kommun finns det möjlighet att få bidrag för byggnation, underhåll och drift, förbättringsåtgärder samt beläggning av enskilda vägar i kommunen.

Bidragen skiljer sig åt beroende på om man får statsbidrag från Trafikverket eller inte. Förutsättningarna för att få bidrag styrs också av hur mycket pengar som avsätts i den kommunala budgeten varje år. Ansökningar om de kommunala vägbidragen skickas in till tekniska kontoret.

Årligt driftbidrag till enskild väg med statsbidrag

Trafikverket betalar årligen ut ett statligt driftbidrag till enskilda vägar i landet. Driftbidraget är en ersättning för barmarksunderhåll och vinterväghållning. Trafikverket beräknar den rimliga kostnaden för det årliga underhållet utifrån vägens funktion (vägkategori) etc. Det avgör hur hög bidragsprocenten blir.

Det kommunala driftbidraget utgår från Trafikverkets bidragsprocent och täcker då upp den ”beräknade rimliga kostnaden” till 100%, det vill säga den procentsats som inte Trafikverkets bidrag täcker. Bidraget utbetalas årligen i efterskott i februari/mars. Ansökan om kommunalt driftbidrag till enskild väg med statsbidrag skickas in en gång och gäller sedan så länge man uppfyller kraven för bidraget. Bidragsberättigad är skyldig att anmäla förändrade förhållandena (adress- och kontouppgifter etc.) till kommunen.

Kommunalt bygg- och förbättringsbidrag till enskild väg med statsbidrag

I Vaggeryds kommun finns vissa möjligheter till kommunalt bidrag för bygg- och förbättringsåtgärder (iståndsättning) till enskilda vägar. Utgångspunkten är Trafikverkets beslut om motsvarande statligt bidrag till byggande.

Det kommunala bidraget täcker upp kostnaden utöver Trafikverkets bidrag som kan variera, men ligger normalt på 70%. Kommunen ger då ett bidrag på högst 30%. Förutsättningarna för att få bidrag styrs också av hur mycket pengar som avsätts i den kommunala budgeten varje år. Ansökan om bidraget görs till tekniska kontoret på särskild blankett innan arbetet ska genomföras. Till ansökan ska Trafikverkets beslut med fakturakopior och besiktningsprotokoll bifogas.

Kommunalt vägbeläggningsbidrag till enskild väg med statsbidrag

Utifrån Tekniska utskottets beslut med dnr 2015/257, kan enskilda vägar som erhåller statligt driftbidrag även erhålla kommunalt bidrag för hårdgöring (asfaltering eller motsvarande) av vägen. Förutsättningarna för att få bidrag styrs också av hur mycket pengar som avsätts i den kommunala budgeten varje år.

Det kommunala vägbeläggningsbidraget är avsett att täcka del av väghållarens kapitalkostnad (ränta) i samband med beläggning av vägen. Bidraget utbetalas årsvis under en 10 års period. Ansökan om bidraget görs till tekniska kontoret på särskild blankett innan arbetet ska genomföras. Kopior på betalda fakturor ska sedan redovisas till tekniska kontoret.

Årligt driftbidrag till enskild väg utan statsbidrag

Mindre enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag från Trafikverket kan ändå ansöka om kommunalt driftbidrag från Vaggeryds kommun enligt kommunfullmäktiges beslut från 1971-10-25 med revidering 1984 och 2004. Förutsättningarna för att få bidrag styrs också av hur mycket pengar som avsätts i den kommunala budgeten varje år.

Vägen ska vara minst 100 meter lång och utgöra en utfartsväg för en fastighet. Endast fastigheter som används som året runt-bostad där ägaren (eller hyresgäst) är skriven på fastigheten kan erhålla bidrag. Vägen ska vara tillgänglig för allmänheten i samma utsträckning som gäller för statsbidragsberättigad väg. Det årliga driftbidraget utgår med 3.40 per sträckmeter där de första 50 metrarna inte berättigar till bidrag. Bidrag under 150 kronor utbetalas inte. Bidraget utbetalas i februari-mars året efter ansökningsåret.

Kommunalt bygg- och förbättringsbidrag till enskild väg utan statsbidrag

Det finns även vissa möjligheter till ommunala bidrag för bygg- och förbättringsåtgärder (iståndsättning) till enskilda vägar utan statsbidrag från Vaggeryds kommun enligt kommunfullmäktiges beslut från 1971-10-25 med revidering 1984 och 2004. Förutsättningarna för att få bidrag styrs också av hur mycket pengar som avsätts i den kommunala budgeten varje år.

Det kommunala bidraget utgår med 50% av till tekniska kontoret redovisade och godkända kostnader. Endast fastigheter som används som året runt-bostad där ägaren (eller hyresgäst) är skriven på fastigheten kan erhålla bidrag. Tekniska kontoret ska godkänna arbetet innan det påbörjas för att bidrag ska utgå.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Afshin Teimouri