Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Götarps hage: naturnära läge 1,5 kilometer från Vaggeryds centrum och med cykelväg till Skillingaryd centrum, 8 kilometer.

Inbjudan till markanvisning för flerbostadshus på Götarps hage

Vaggeryds kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom bostadsområdet Götarps hage. Markanvisningen syftar till att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus och skapa en blandad bebyggelse i området.

Marknadens aktörer är välkomna att skicka in intresseanmälan avseende området som anvisas. Det går att lämna in intresseanmälan på bara den ena tomten eller båda. Intresseanmälan ska lämnas för hyresrätter och/eller bostadsrätter. Byggrätten kommer att tilldelas till en eller två byggherrar.

Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast 2 december 2020.

Grundkriterier för medverkan

Markanvisningen kommer att genomföras via intresseanmälansförfarande, där byggherren anmäler sitt intresse att vara med och utveckla området med nya bostäder. Marken kommer upplåtas med äganderätt och den säljs enligt fastställd taxa.

För att anmälan ska vara giltig ska byggherren skicka med nedan angivna handlingar. Anmälningar som inte skickar med samtliga nedan angivna handlingar senast 2 december 2020 kommer diskvalificeras.

Intresseanmälan ska innehålla:

 • En beskrivning av projektet utifrån detaljplanens förutsättningar.
 • Pris till kund, dvs hyra och pris för eventuell lägenhet
 • Gestaltningsskiss i enkelt format
 • Miljöperspektiv för att uppnå lokala och regionala miljömål
 • Möjlig byggstart och byggtid
 • Referensobjekt
 • Ekonomisk status
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter samt firmatecknare
 • Företagets historik och affärsidé
 • Eventuella samarbetspartners

Utvärdering

Markanvisning för fastigheterna kommer att erbjudas den aktör som:

 • Bedöms ha betalning- och genomförandeförmåga för projektets genomförande
 • Har ett bra gestaltningsförslag som passar in i området.
 • Pris till kund
 • Miljöperspektiv för att uppnå lokala och regionala miljömål
 • Upplåtelseform

Markanvisning är förbehållen beslut av tilldelning i kommunstyrelsen.

Kommunen avser att gå vidare med de byggherrar/den byggherre som är intresserade av markanvisning och som uppfyller kraven i förutsättningarna. I detta skede kan kommunen vilja se mer detaljerade förslag som kommer utvärderas enligt detaljplanens intentioner och utvärderingskriterierna. Under urvalsprocessen ska byggherren redogöra för sitt förslag och tankar kring projektet, innan kommunen beslutar om markanvisning.

Villkor för markanvisning

Villkorat köpeavtal upprättas inom 3 månader från tilldelningsbeslut i kommunstyrelsen.

Byggnation av bostadshus ska vara påbörjad inom 12 månader från avtalsundertecknande. Det är inte tillåtet att överlåta avtalet utan kommunens skriftliga godkännande. När villkoren fullföljts och hela köpeskillingen erlagts, upprättas köpebrev.

Övriga villkor se riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal antagna av kommunfullmäktige 2020-03-30 § 42.

Området och detaljplan

Se interaktiv karta i länken.länk till annan webbplats

Götarps hage är ett nytt litet villaområde beläget 1,5 kilometer söder om Vaggeryds centrum. På Götarps hage sålde kommunen 2019 sju villatomter för nybyggnation till privatpersoner.

Götarps hage är naturnära beläget intill Lagans vattendrag. Längs med Lagan går en naturskön stig som sträcker sig från Skillingaryd och Vaggeryd, där kommun och föreningar de senaste åren jobbat med att tillgängliggöra områden för att göra vattendraget mer attraktivt för både människor, växter och djur.

Götarps hage gränsar till Skillingaryds skjutfält söderut.

Intill Götarps hage finns Södra Park villaområde, rekreationsområden samt värdefulla naturområden i form av ängs- och hagmarker. Öster om Götarps hage finns Vaggeryds friluftsgård med tillhörande motionsspår och skogsområde. Friluftsgården med förening har funnits på orten sedan 1940-talet och är aktiva inom bland annat längdskidor och orientering.

Området har även mycket goda cykelförbindelser mot Skillingaryd. Till Skillingaryds centrum är det cirka 7 - 8 kilometer.

Strax nordväst om Götarps hage finns Götafors, som pekats ut som en kulturmiljö i kommunens kulturhistoriska utredning samt kommunens översiktsplan. Götafors består av äldre bostadshus med traditionell utformning, fasadmaterial och färgsättning.

I både Vaggeryds och Skillingaryds tätorter finns levande centrum med bra butiksutbud, nära till vacker natur och skolor. E4:an och järnvägen har bidragit till ett levande näringsliv.

Läget mellan Jönköping och Värnamo är en viktig faktor som ökar möjligheterna till att finna både arbetstillfällen och boende.

Grov skiss på villaområdet Götarps hage. För mer detaljerad information, se detaljplan och bifogade handlingar.

Götarps hage.

De tillfälliga kullarna på bilden visar var markanvisningstomterna är belägna på Götarps hage.

Promenadstigar längs Lagan. Den tillfälliga kullen framför husen visar placeringen för en av tomterna på Götarps hage som här är ute på markanvisning.

Bron förbi historiska Götafors järnbruk på Götarpsvägen. Bakom skymtas Götarps hage.

Lagan nedanför Götarps hage.

 

Förutsättningar för markanvisningen

Grundvillkor

Byggherren ska kunna visa att den i själv eller genom moderbolag, borgenär, samarbetspartners eller dylikt har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.

En bedömning kommer göras av byggherrens betalningsförmåga och genomförandeförmåga. Vaggeryds kommun kommer att ta ut kreditupplysning på de företag som kan bli aktuella att tilldelas markanvisning.

Prissättning

Prissättning mot kund är viktig för att möjliggöra boende för alla i samhället. Därför vill kommunen även ha del av hyra och eller kostnad för lägenhet mot kund.

Priset för marken är enligt fastställd taxa 250 kr/kvm. Därutöver tillkommer fastighetsbildningskostnad om 25 000 kr och planavgift om 15 000 kr.

Miljö

Vaggeryds kommuns miljöarbete baseras på kommunens miljöprogram, se handlingar till markanvisningen.

Miljöprogrammet utgår från de nationella miljömålen och i frågan om markanvisning finns miljömålen under kapitlen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Vaggeryds kommun har även ställt sig bakom Jönköpings läns klimat- och energistrategi (2019:18) som pekar ut inriktningar och mål för länet till år 2030 och 2045 inom bland annat klimat, energi, bebyggelse och samhällsplanering.

Inriktningsmål till 2045: Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.

Senast 2030 är den förnybara energiproduktionen i länet minst 7 000 GWh.

Senast 2030 har klimatpåverkan för nybyggnad och ombyggnad halverats jämfört med 2015 och mer byggs i trä.

Energianvändningen inom bostäder har effektiviserats. År 2030 har länets totala energianvändning effektiviserats med 50 procent, jämfört med 2005.

Vaggeryds lokala miljömål – förutsättningar för markanvisning

I Vaggeryds kommun ska vi minska energianvändningen och öka andelen hållbart resande. Målet är att kommunen ska vara drivande för att skapa en hållbar laddinfrastruktur i kommunen.

Vaggeryds kommun ska öka andelen förnybar energi som produceras och används samt att vi ska bli fossilbränslefria.

Målet är även att stärka och synliggöra de gröna värdena som grön infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.

Förutsättningar

 • Det ska finnas minst 1 cykelparkering per lägenhet, varav minst hälften av det totala antalet cykelparkeringar är väderskyddade. Alla cykelparkeringar ska ha möjlighet till säker låsning av cyklar som ska parkeras.
 • Inom fastigheten ska det även finnas laddningsmöjlighet för elmoped eller elcykel.
 • Minst 20 % av boendeparkeringsplatserna för bil ska ha laddningsmöjligheter, anpassade för elbil.
 • Byggnaderna och ytor kring byggnader ska vara anpassade till ett förändrat klimat. Det innebär bland annat att värmen kan minskas genom skuggning från träd eller markiser, större andel grönytor bevaras för att på bästa sätt kunna ta hand om dagvattnet och minska risken för översvämning.
 • Material med låg klimatpåverkan bör prioriteras och särskilt förnybara material som trä.
 • Fördel om byggnaderna är energieffektiva och har en energianvändning på högst 50 kWh/m2
 • Fördel om byggnadernas energi kommer från förnyelsebar energi och en del av energin ska produceras av byggnaden, genom t ex solceller.
 • Utemiljön bör utformas med träd och buskar.

Upplåtelseform

Vaggeryds kommun vill se blandad upplåtelseform och ser gärna hyresrätter i området. Även bostadsrätter är möjligt.

Detaljplan

Bebyggelsen ska utformas enligt detaljplanen för området.

Geoteknik

Under rubriken handlingar finns information om geotekniska undersökning på området.

Markundersökning

Vad kommunen känner till finns inga markföroreningar eller fornlämningar i området.

Byggstart och byggtid

Krav på tidpunkt för byggstart och/eller färdigställande kommer anges i köpeavtal.

Övriga förutsättningar

Samtliga anslutningsavgifter för exempelvis vatten, avlopp och el, erläggs av den som förvärvar fastigheten.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska mejlas in till karina.brandt@vaggeryd.se senast 2 december 2020. Se vad PDF med intresseanmälan ska innehålla, under rubriken Grundkriterier för medverkan.

Obs! Vid frågor kring markanvisningen, kontakta Tina nedan.

Information till dig som har skrivit ut denna sida: Det digitala formuläret för intresseanmälan ovan finns att hitta på vaggeryd.se/markanvisning.

Vid frågor, kontakta mig

Märk ditt mejl med "Markanvisning Götarps hage".

Tina Blomster
Samhällsutvecklare
Vaggeryds kommun
0370-67 81 66
tina.blomster@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-11-13

Sidansvarig:

Alija Bucuk