Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kometen 1 ligger i ett bostadsområde i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort.

Ljungdala 10 ligger i södra Vaggeryds samhälle mitt i ett bostadskvarter.

Inbjudan till markanvisning för fastigheterna Ljungdala 10 och Kometen 1

Vaggeryds kommun bjuder in till att lämna anbud för markanvisning avseende fastigheterna Ljungdala 10 och Kometen 1 för utbyggnad av flerbostadshus. Markanvisningen syftar till att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus och skapa en blandad bebyggelse i området.

Marknadens aktörer är välkomna att skicka in intresseanmälan avseende området som anvisas. Det går att lämna in intresseanmälan på bara den ena tomten eller båda.

Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast 15 mars 2023.

Grundkriterier för medverkan

Markanvisningen kommer att genomföras via intresseanmälansförfarande, där byggherren anmäler sitt intresse att vara med och utveckla området med nya bostäder. Marken kommer upplåtas med äganderätt och den säljs enligt fastställd taxa.

För att anmälan ska vara giltig ska byggherren skicka med nedan angivna handlingar. Anmälningar som inte skickar med samtliga nedan angivna handlingar senast 15 mars 2023 kommer diskvalificeras.

Intresseanmälan ska innehålla:

 • En beskrivning av projektet utifrån detaljplanens förutsättningar
 • Pris till kund per kvadratmeter för bostadsrätter samt månadsavgift. Månadshyra för 2 rok, 3 rok och 4 rok vid hyresrätter
 • Gestaltningsskiss i enkelt format och situationsplan
 • Miljöperspektiv för att uppnå lokala och regionala miljömål (Vaggeryds kommuns Miljöprogram)
 • Tänkbar byggstart och byggtid
 • Referensobjekt
 • Ekonomisk status på bolaget
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter samt firmatecknare
 • Företagets historik och affärsidé
 • Eventuella samarbetspartners
 • Upplåtelseform

Utvärdering

Markanvisning för fastigheterna kommer att erbjudas den aktör som:

 • Bedöms ha betalning- och genomförandeförmåga för projektets genomförande
 • Har ett bra gestaltningsförslag som passar in i området
 • Pris till kund
 • Upplåtelseform

För att bidra till att uppnå våra lokala och regionala miljömål önskar kommunen även en redovisning över hur projektet bidrar till detta. Det ställs inte särskilda miljökrav i projektet vilket innebär att det inte ingår i utvärderingen men en fritext kring miljö- och hållbarhetsperspektivet ska bifogas.

Markanvisning är förbehållen beslut av tilldelning i kommunstyrelsen.

Kommunen avser att gå vidare med de byggherrar/den byggherre som är intresserade av markanvisning och som uppfyller kraven i förutsättningarna. I detta skede kan kommunen vilja se mer detaljerade förslag som kommer utvärderas enligt detaljplanens intentioner och utvärderingskriterierna. Under urvalsprocessen ska byggherren redogöra för sitt förslag och tankar kring projektet, innan kommunen slutligen beslutar om markanvisning. Preliminär tidpunkt för beslut maj 2023.

Villkor för markanvisning

Villkorat köpeavtal upprättas inom 3 månader från tilldelningsbeslut i kommunstyrelsen. Byggnation av bostadshus ska vara påbörjad inom 12 månader från avtalsundertecknande.

Det är inte tillåtet att överlåta avtalet, utan kommunens skriftliga godkännande.

När villkoren fullföljts och hela köpeskillingen erlagts, upprättas köpebrev.

Övriga villkor se ”riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal” antagna av kommunfullmäktige 2020-03-30 § 42.

Området

Kometen 1 och Ljungdala 10

Kometen 1 och Ljungdala 10 (klicka för att zooma)

Kometen 1

Kometen 1 (klicka för att zooma)

Kometen 1 ligger i ett bostadsområde i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort, ca 2,5 km från centrum och ca 2 km från järnvägsstationen i Vaggeryd, som är ett bostadsområde. Detaljplanen möjliggör byggnation för bostadsändamål i form av flerbostadshus. Byggnadshöjden regleras till 7 meter, vilket möjliggör 2 våningar. Den maximala byggrätten uppgår till ca 7000 kvm BTA. Ytan på markområdet är ca 4 400 kvm.

Ljungdala 10

Ljungdala 10 (klicka för att zooma)

Ljungdala 10 ligger i södra Vaggeryds samhälle mitt i ett bostadskvarter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation för bostadsändamål. Planen möjliggör för flerbostadshus. Byggnadshöjden regleras till 7 meter, vilket möjliggör 2 våningar. Den maximala byggrätten uppgår till ca 3040 kvm BTA. Ytan på markområdet är ca 2 510 kvm.

Bilder Kometen 1

Kometen 1

Kometen 1.

Gång- och cykelväg

Kometen 1.

Gång- och cykelväg

Kometen 1.

Bilder Ljungdala 10

Ljungdala 10

Ljungdala 10.

Ljungdala 10

Ljungdala 10.

Ljungdala 10

Ljungdala 10.

Anvisningsområde

Anvisningsområdet består av fastigheterna Kometen 1 och Ljungdala 10. Bebyggelse ska utformas enligt gällande detaljplan för respektive område. Se gällande detaljplan för del av Stödstorp 2:1 (Kometen 1) och detaljplan för Ljungdala 10. Intresseanmälan kan lämnas in på bara en av tomterna eller på båda.

Förutsättningar för markanvisningen

Grundvillkor

Byggherren ska kunna visa att den i själv eller genom moderbolag, borgenär, samarbetspartners eller dylikt har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.

En bedömning kommer göras av byggherrens betalningsförmåga och genomförandeförmåga. Vaggeryds kommun kommer ta ut kreditupplysning på den/de bolag som kan bli aktuella att teckna avtal med.

Prissättning

Prissättning mot kund är viktig, för att möjliggöra boende för alla i samhället, varför kommunen även vill ha del av hyra och eller kostnad för lägenhet, mot kund.

Priset för marken är enligt fastställd taxa 250 kr/kvm tomtyta. Därutöver tillkommer fastighetsbildningskostnad och planavgift om totalt 40 000 kronor per område.

Upplåtelseform

Vaggeryds kommun vill se blandad upplåtelseform och ser gärna hyresrätter i området. Även bostadsrätter är möjligt.

Detaljplan

Bebyggelsen ska utformas enligt detaljplanerna för områdena.

Geoteknik

Under rubriken handlingar finns information om geotekniska undersökningar inom områdena.

Markundersökning

Enligt vad kommunen känner till finns inga markföroreningar eller fornlämningar i området.

Byggstart och byggtid

Krav på tidpunkt för byggstart och/eller färdigställande kommer anges i köpeavtal.

Övriga förutsättningar

Samtliga anslutningsavgifter för exempelvis vatten, avlopp och el, erläggs av den som förvärvar fastigheterna.

Vid frågor, kontakta mig

Frågor om markanvisningen ställs till mark- och exploateringsingenjör Ali Chit.

Märk ditt mejl med "markanvisning för fastigheterna Ljungdala 10 och Kometen 1".

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ali Chit