Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Blåklocka

Miljö och klimat

Vaggeryds kommun arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i hela kommunens verksamhet och för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöprogram för Vaggeryds kommun

Miljöprogrammet är kommunens plattform för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Programmet är styrande för kommunkoncernens verksamheter inklusive de kommunala bolagen. Därutöver ska programmet vägleda och inspirera kommuninvånare, företag och organisationer. Programmet är handlingsinriktat och bidrar till att vi går från ord till handling. Miljöprogrammet 2022-2025 antogs av kommunfullmäktige 29 november 2021 och ersätter det tidigare miljöprogrammet från 2018.

I miljöprogrammet 2022-2025 finns strategier, mål och åtgärder för hur vi ska arbeta med miljöfrågorna. I miljöprogrammet finns även strategier för hållbar utveckling, miljöpolicy och miljöriktlinjer för alla anställda och strategier.

  1. Miljöprogram 2022-2025 antaget KF 211129 §15 Pdf, 2.7 MB.5
  2. Information om Länsstyrelsens arbete med miljö och klimat samt de olika åtgärdsprogrammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Vaggeryds kommun för klimatet?

Vi i Vaggeryds kommun är med och gör skillnad för klimatet. Världsnaturfonden har tagit fram ett antal kommunförändringar som kommuner kan genomföra för att minska utsläppen av växthusgaser och som gynnar den biologiska mångfalden.

Kommunförändringar

Vaggeryds kommun har antagit följande kommunförändringar

Laddinfrastruktur

I Vaggeryds kommun finns en väl utbyggd laddinfrastruktur för elbilar. Det finns över 60 icke-publika laddplatser vid de kommunala arbetsplatserna runt om i kommunen. Därtill finns flera icke-publika laddplatser för elbilar vid privata arbetsplatser. Det finns även publika laddplatser som är öppna för allmänheten runt om i kommunen. I kommunen finns även laddställe för tunga fordon samt snabbladdare för personbilar.

Fordonsupphandling

I Vaggeryds kommunkoncern utgörs ca 10 % av fordonen av bilar som körs med förnyelsebart bränsle eller el. Målet är att 75 % av personbilarna ska vara fossilfria till år 2025.

Vandringshinder i vattendrag

Vandringshinder i vatten kan göra att fisk eller andra vattenlevande djur såsom utter har svårt att ta sig fram i ett vattendrag. Vaggeryds kommun har inventerat de vandringshinder som finns i kommunala väg- och vattenpassager. Kommunen har åtgärdat två vandringshinder för utter; vid bron över Lagan vid Södra park och i Stödstorpsån vid Stödstorpsvägen, det finns även en passage för fiskyngel.

Restaurering av våtmarker

Under 2021-2022 pågick ett arbete med att restaurera Sörhultamossen utanför Bondstorp. Diken lades igen för att återväta mossen och träd fälldes för att öppna upp en större yta vilket gynnar fågellivet.

Klimatsmart skolmat

I Vaggeryds kommun arbetas det med olika perspektiv för en klimatsmart skolmat. Närproducerade och säsongsanpassade matsedlar tillsammans med att välja ekologiskt framför konventionell mat är exempel på hur kommunen arbetar. Vaggeryds kommun har också gjort ett stort arbete koppla till att minska matsvinnet.

Hållbar kapitalförvaltning

Vaggeryds kommun placerar pensionsmedel hållbart och ansvarfullt i linje med kommunfullmäktiges övergripande mål som också bidrar till målen i Agenda 2030.

Fritt växande ängar

Vaggeryds kommun har skapat och stärkt blomsterängar på strategiska platser i kommunen som finns utpekade i grönstrukturplanen. På vissa områden har kommunen även ändrat skötsel och låter gräsmattan blomma och sätta frön innan den klipps.

Rädda kommunskogar med naturvärden

I Vaggeryds kommun finns det 10 naturreservat som alla hr särskilda naturvärden. Här kan du hitta alla kommunens naturreservat:

Vaggeryds kommun arbetar även med att stärka livsmiljöerna för insekter som är beroende av levande och död ved, läs mer här.

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Här finns också resultat och indikatorer på läns- och kommunal nivå. 

  1. Miljömålsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson