Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tures torg i Klevshult

Naturvård, grönområden och skogar

I Vaggeryds kommun är det aldrig långt till naturen med skogar och grönområden in på knuten. Allemansrätten ger oss stor frihet, men också ansvar för vår natur. För att öka tillgängligheten till det gröna finns grönområden som är till för alla invånare och besökare i kommunen. De ska ge en grön, levande och attraktiv boende- och rekreationsmiljö.

I kommunens översiktsplan står det "I Sverige har vi ett nationellt miljömål som heter levande skogar och lyder: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas". Vidare säger miljömålet för god bebyggd miljö att "byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas".

Kommunens detaljplaner avgör om ett område är en park, industrimark eller skog. För tätorterna Skillingaryd och Vaggeryd finns det grönplaner för hur de gröna områdena ska bevaras, utvecklas och skötas. Länk till grönplanerna finns längre ned på sidan under rubriken relaterat.

Det är tekniska kontorets parkavdelning som planerar, sköter och underhåller alla kommunala skogar, grönområden, gräsytor, lekplatser, planteringar, gatuträd och parkträd, arrangemang med blommor, fontäner, dammar, bäckar etc. Tekniska kontoret sköter dock inte skolgårdar, idrottsplatser eller badplatser.

Olika värden och intressen vägs mot varandra i de planer för skötseln som finns. Även i det dagliga arbetet med kommunens markområden måste olika avvägningar göras mellan till exempel sol eller skugga. Lagar och riktlinjer ska också följas. Det kan till exempel vara regler för strandskydd, miljömål eller skydd för biologisk värdefull natur etc.

Nivån på skötseln med kommunens mark beror bland annat på vilken typ av mark det är:

  • Gatu- och trafikområden
  • Vistelseplatser (lekplatser, parker, torg etc.)
  • Tomtmark (för försäljning)
  • Skogsmark

Läs mer om hur tekniska kontoret sköter de kommunala grönområdena på sidan om skötsel av grönområden. Du hittar länken till sidan här nedanför under relaterat.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell