Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Träd tas ned med motorsåg

Nedtagning av träd på kommunal mark

Som markägare har Vaggeryds kommun många grannar. Och som granne kan du ha synpunkter på de träd som står nära din tomt. Rent allmänt är vi restriktiva med att fälla träd på kommunal mark. Skadade och sjuka träd tar vi ned omgående, men friska träd fyller viktiga funktioner i miljön.

Trädens viktiga funktion

Även om skogen alltid finns nära i Vaggeryds kommun fyller träden inne i samhällena viktiga funktioner. Träden ger skugga för solens skadliga strålning och de ger frisk luft att andas. Många gånger minskar träden bullernivåerna från trafik och industri. Träden hindrar jord från att erodera och minskar konsekvenserna vid höga vattenstånd. Dessutom ger de plats för många smådjur med mera.

I skötseln av den kommunala marken vägs de olika värdena och intressena mot varandra utifrån de lagar, riktlinjer och skötselplaner som finns. Det kan till exempel vara regler för strandskydd, miljömål eller skydd för biologisk värdefull natur. Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark eller att träd står i vägen för parabolantenner eller solceller är inte att anse som tillräckliga skäl. Den kommunala marken är till för allmänheten, inte den enskilde.

Inför nedtagning av träd gör tekniska kontoret följande bedömning:

  • Trädets kondition.
  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens om att det bör tas ned.

Skadade träd

Om ett träd har skadats eller är i mycket dålig kondition och utgör en fara för människor ber vi dig att omgående ta kontakt med tekniska kontoret. Se  ovan under kontakt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson