Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vaggerydssurret – fokus på våra surrande pollinatörer

Vaggerydssurret är en temavecka då Vaggeryds kommun lyfter våra vilda pollinatörer lite extra. Under 30 maj-3 juni förvandlas torget i Vaggeryd till ett grönare torg där du kan lära dig mer om blommor, bin och pollinering.

Vaggerydssurret är en av kommunens satsningar på att stärka livsmiljöer och bostäder för vilda pollinatörer. Ju fler som har kunskap om pollinatörer desto bättre kan vi hjälpa pollinatörerna tillsammans. Vaggerydssurret finansieras med LONA-bidrag från Länsstyrelsen.

Detta händer under Vaggerydssurret

Aktiviteterna under veckan bygger främst på ett pedagogiskt program som vänder sig till förskola, skola och fritidshem men vissa aktiviteter kommer även att vara öppna för allmänheten. Se schemat nedan. Utställningen på torget i Vaggeryd kommer däremot att vara öppen hela veckan och den kan du besöka när du vill under veckan.

Måndag

 • Torget i Vaggeryd omvandlas till en grönare plats för våra pollinatörer. Här får du lära dig mer om pollinering.
 • Klockan 13.30-15.30 på torget i Vaggeryd: Skapande med Fritids Östra skolan. Tillsammans med barn -och ungdomsbibliotekarie Maria Sandström Låstberg skapar vi en digital utställning med fakta om insekter. Vi gör bland annat blinkande och lysande skalbaggar av återbruksmaterial, green screen och AR-teknik.Kerstin Nordenstam och Monica Chism från ReMida visar hur vi med hjälp av tygprover från företag, band, garn och knappar kan skapa färgglada insektsflaggor som ska pryda vårt torg.

Tisdag

 • Klockan 09.00-11.00 på torget i Vaggeryd: Skapande med Hjortsjöskolan år 6. Prachi Patil från Child Culture Design tillsammans med ReMida visar hur man med särskild teknik och färger målar på fönster och marken. Rest och spillmaterial från företag i vår kommun blir till fantasifulla insekter. Tillsammans med barn -och ungdomsbibliotekarie Maria Sandström Låstberg skapas vi en digital utställning med fakta om insekter. Vi gör bland annat blinkande och lysande skalbaggar av återbruksmaterial, green screen och AR-teknik.
 • Klockan 12.20-14.20 på torget i Vaggeryd: Skapande med Hjortsjöskolan år 6. Prachi Patil från Child Culture Design tillsammans med ReMida visar hur man med särskild teknik och färger målar på fönster och marken. Rest och spillmaterial från företag i vår kommun blir till fantasifulla insekter. Tillsammans med barn -och ungdomsbibliotekarie Maria Sandström Låstberg skapas vi en digital utställning med fakta om insekter. Vi gör bland annat blinkande och lysande skalbaggar av återbruksmaterial, green screen och AR-teknik.
 • Klockan 16.00-17.00: Hemslöjdskonsulent Filippa Boqvist visar hur man kan göra egna fjärilsmatare. (Öppet för allmänheten).

Onsdag

 • Klockan 09.30-10.20 på Vaggeryds bibliotek : Teater med Kapten KRYP för Åvikens förskola. Träffa världens största landlevande snäckor och bekanta dig med spännande insekter tillsammans med Kapten Kryp. Dessutom blir det lek och berättelser från olika cykeläventyr runtom i världen. En teaterföreställning som vi formar tillsammans, där alla får chansen att bli planetskötare!
 • Klockan 13.00-13.40 på Vaggeryds bibliotek: Teater med Kapten KRYP för Slättens förskola. Träffa världens största landlevande snäckor och bekanta dig med spännande insekter tillsammans med Kapten Kryp. Dessutom blir det lek och berättelser från olika cykeläventyr runtom i världen. En teaterföreställning som vi formar tillsammans, där alla får chansen att bli planetskötare!

Torsdag

 • Klockan 08.30-10.30 på torget i Vaggeryd: Skapande med Hjortsjöskolan år 6.Lina Larsson, miljöstrateg på Vaggeryds kommun, berättar om vilda bin och visar planteringarna i pallkragarna på torget. Tillsammans med Evelina Dembacke, ljuskonstnär,skapar vi egna insekter som får ”liv” med hjälp av olika ljus . Prachi Patil från Child Culture Design tillsammans med ReMida visar hur man med särskild teknik och färger målar på fönster och marken.
 • Klockan 12.20-14.20 på torget i Vaggeryd: Skapande med Hjortsjöskolan år 6.Lina Larsson, miljöstrateg på Vaggeryds kommun, berättar om vilda bin och visar planteringarna i pallkragarna på torget. Prachi Patil från Child Culture Design tillsammans med ReMida visar hur man med särskild teknik och färger målar på fönster och marken.

Fredag

 • Klockan 09.30-10.30 på torget i Vaggeryd: Skapande med Östra skolan årskurs 3. Kerstin Nordenstam och Monica Chism från ReMida visar hur rest- och spillmaterial kan fövandlas till fantasifulla insekter. Tillsammans med Evelina Dembacke, ljuskonstnär,skapar vi egna insekter som får ”liv” med hjälp av olika ljus . Tillsammans med bibliotekarie Mia Olausson skapar vi en digital utställning med fakta om insekter. Vi gör bland annat blinkande och lysande skalbaggar av återbruksmaterial, green screen och AR-teknik. Dagens workshop är till viss del en fortsättning på måndagens workshop.
 • Klockan 11.30-13.00 på torget i Vaggeryd: Skapande med Östra skolan årskurs 3. Kerstin Nordenstam och Monica Chism från ReMida visar hur rest- och spillmaterial kan fövandlas till fantasifulla insekter. Tillsammans med Evelina Dembacke, ljuskonstnär,skapar vi egna insekter som får ”liv” med hjälp av olika ljus . Tillsammans med bibliotekarie Mia Olausson skapar vi en digital utställning med fakta om insekter. Vi gör bland annat blinkande och lysande skalbaggar av återbruksmaterial, green screen och AR-teknik. Dagens workshop är till viss del en fortsättning på måndagens workshop.

Vaggerydssurret är samarbetsprojekt som arrangeras av Biblioteken i Vaggeryds kommun, Remida, Tekniska kontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen och Kommunledningskontoret

Pollinering

Pollinering innebär att pollinatörer, så som vildbin, humlor och andra insekter överför pollen mellan blommor så att växter kan befruktas och fortplantas. Pollineringen är en av våra viktigaste ekosystemtjänster eftersom det bidrar till att vi kan äta frukt och grönsaker. Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är beroende av insektspollinering. I Sverige är det framförallt grönsaks-, frukt- och bärodling samt odling av raps, rybs, åkerböna och klöverfrö som är beroende av insektspollinering.

Vilda pollinatörer

Det finns cirka 3000 vilda pollinerande insektsarter i Sverige. Det vanligaste pollinatörerna är bin och humlor men även andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar är viktiga pollinatörer. I Sverige finns cirka 270 arter av vildbin varav en tredjedel är hotade.

Pollinatörerna är hotade

Hoten mot de vilda pollinatörerna är flera. Ett av hoten är att landskapet har förändrats där mängden blommor och lämpliga livsmiljöer har minskat. Pollinatörerna får svårare att hitta föda och boplatser. Avstånden mellan lämpliga miljöer för insekterna har blivit större vilket gör att de blir isolerade och har svårare att sprida sig. Ett annat hot mot de vilda pollinatörerna är användningen av växtskyddsmedel samt förekomsten av invasiva arter som konkurrerar ut lokala arter. Klimatförändringarna drabbar även pollinatörerna då vegetationszoner förskjuts norrut vilket kan ge ändrade konkurrensförhållande som följd. Vilda pollinatörer kan också påverkas av ljusföroreningar från gatlampor och utebelysningar. Pollinatörerna kan dröja sig kvar vid kring lamporna och deras normala beteenden som födosök, parning och äggläggning minskar.

Hjälp våra pollinatörer

De vilda pollinatörerna kräver en variation av miljöer i landskapet för att överleva. De behöver en mångfald av blommor för att överleva, friland sandig mark, död ved, småvatten och stenmiljöer. Vi kan alla hjälpas åt för att hjälpa pollinatörerna. Det här kan du som privatperson göra:

 • Låt delar av gräsmattan blomma upp genom att inte klippa den.
 • Förhindra spridning av invasiva främmande arter. De kan konkurrera ut naturligt förekommande arter och förändra samspelet mellan växter och djur på ett negativt sätt.
 • Undvik bekämpningsmedel som kan ha en direkt skadlig effekt på pollinatörerna. Pollinatörerna kan också ta skada om de kommer i kontakt med besprutade växtdelar.
 • Plantera gärna blommande träd och buskar i din trädgård.
 • Bygg ett insektshotell. Vildbina behöver hål i olika storlekar att bo i. Du kan borra 10-15 centimeter djupa hål som är mellan 3-12 milimeter stora i olika träbitar och hänga upp väderskyddat så kommer det snart flytta in bin.

Vad gör Vaggeryds kommun?

Vaggeryds kommun arbetar på olika sätt med att stärka miljöer för vilda pollinatörer. I Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025 som är beslutat av kommunfullmäktige finns det mål om att kommunen ska stärka och gynna miljöer för vilda pollinatörer.

 • Under 2021 fick alla parkarbetare i kommen en utbildning i ekosystemtjänster, grön infrastruktur och hur vi kan sköta våra gräsmarker med fokus på biologisk mångfald. En del av kommunens gräsytor har fått blomma upp istället för att klippas vilket ger större förutsättningar för pollinatörerna att hitta mat.
 • Under 2021-2023 har arbetet påbörjats med att stärka olika gräsmarker som pekats ut som strategiska platser i kommunens grönstrukturplan. Gräsmarker kommer att röjas från igenväxande sly och plantering av blommor och ängsfröer kommer att ske. På olika ställen i kommunen kommer det också att sättas upp fler mulmholkar samt insektshotell för att skapa bostäder till våra vilda pollinatörer.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Denis Hodzic