Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-09-14 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-09-14

Illustration grön infrastruktur.

Illustration: naturvårdsverket.

Medborgardialog om grönstrukturplanen

Grönstruktur är ett samlat begrepp för alla gröna områden av olika karaktär och funktion. Grönstrukturen omfattar mark som inte är bebyggd det vill säga alla grönytor utanför och i tätorterna.

Just nu genomför Vaggeryds kommun en digital medborgardialog för att ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när det gäller tätorternas parker och grönområden. Medborgardialogen är ett underlag för det fortsatta arbetet med grönstrukturplanen.

- Vi håller på att arbeta fram en ny grönstrukturplan och för att få ett så bra underlag som möjlig är det viktigt att vi får veta vad kommuninvånarna uppskattar och vill se mer av när det kommer till gröna ytor, platser och stråk i samhället, säger Hanna Grönlund, planarkitekt.

Behandling av personuppgifter i enkäten

Uppgifterna som samlas in i denna enkät syftar till att hjälpa oss se vilka gröna ytor och områden som är mest uppskattade i kommunen, hur de används och hur vi kan utveckla dem. Enkätundersökningen är anonym och dina uppgifter kommer inte att kunna kopplas till svaren.

Information om ålder, kön, sysselsättning och bostadsform är till för att vi ska veta vilken spridning svaren har i enkäten, så att vi lyckats fånga många olika perspektiv och målgrupper i samhället. Uppgifterna som samlas in i enkäten kommer att sammanställas till ett samlat resultat som återkopplas till kommuninvånarna. De enskilda svaren kommer att raderas efter att Grönstrukturplanen är färdigställd. Endast samlade resultat kommer att redovisas i planen, enskilda svar kommer inte att redogöras.

Information om grönstrukturplanen

I början av 2018 påbörjade Vaggeryds kommun arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan. Syftet med planen är att beskriva grönstrukturen på ett kommunövergripande sätt. I planen kommer vi bland annat att fokusera på grönstrukturens funktion gällande biologisk mångfald, ekosystemstjänster så som luft- och vattenrening samt pollinering men också dess sociala funktioner i samband med rekreation, återhämtning och friluftsliv.

Under våren färdigställdes mål, strategier och inriktning för planen. Sommaren/hösten 2018 jobbar arbetsgruppen med att inventera och kartlägga kommunens gröna ytor och platser.

Målet är att grönstrukturplanen ska skickas ut på remiss i början av 2019. Under projektperioden kommer det att anordnas flera publika evenemang som är kopplade till ämnet.

Vad är grön infrastruktur?

Så kan olika aktörer bidra till grön infrastruktur

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-09-14

Sidansvarig:

Alija Bucuk