Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Hand med penna över dokument på ett skrivbord.

Resultat från markmiljöundersökning inom kvarteret Staren i Vaggeryd

Resultatet av en utförd markmiljöundersökning inom kvarteret Staren i Vaggeryd visar på föroreningar i marken. Risken att människor exponeras för förorenade deponimassor bedöms vara liten vid normal lek och vistelse på innergården.

Tekniska kontoret i Vaggeryds kommun har låtit Sweco Environment genomföra undersökningar i bostadsområdet inom kvarteret Staren i Vaggeryd eftersom det har funnits en avfallsdeponi på platsen före 1950, innan bostadshusen byggdes. Baserat på resultaten från den genomförda undersökningen bedöms deponins utbredning vara koncentrerad till de västra delarna av kvarteret Staren.

Grundvatten och jord har provtagits och det har även undersökts om det finns deponigas. Förorening har påträffats i jord, 0,5-1,7 meter under markytan. Analysresultaten visar på begränsad påverkan på grundvatten. Resultaten av deponigasmätningen visar mycket låga koncentrationer. Halterna bedöms inte utgöra någon risk för människor i området.

Det som påverkar riskbedömningen är att storleken på deponin är begränsad, troligen har delar av deponin grävts bort när husen byggdes. Spridningen av deponigas och förorening i grundvatten är liten.

Risken att människor exponeras för förorenade deponimassor bedöms vara liten vid normal lek och vistelse på innergården. Exponering för förorenade deponimassor bedöms endast kunna ske vid markarbeten där förorenade massor hanteras. För att minimera riskerna föreslås ett schaktförbud inom området. Den som behöver schakta måste då ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnämnden.

Frågor från media hänvisas till:

Thomas Andersson, miljö- och byggchef, 0370-67 81 76

Teo Magnusson Bejving, VA-chef, 0370-67 82 89

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell