Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Ritningar

Resultat från miljöteknisk undersökning Sörgårdsområdet

En fördjupad undersökning visar att föroreningshalterna vid Sörgårdsområdet är relativt låga, men att föroreningssituationen bör utredas vidare.

Inför byggnation av en ny skolbyggnad vid Sörgårdsskolan utförde tekniska kontoret under 2020 miljötekniska undersökningar. I januari 2021 redovisades resultatet av undersökningen som visade på föroreningar i grundvattnet. Inga föroreningar hittades i dricksvattnet i befintliga skollokaler och det bedömdes heller inte föreligga någon risk att vistas i lokalerna. Miljö- och byggförvaltningen beställde ytterligare en utredning av föroreningssituationen inom och utanför skolområdet.

Sweco fick i uppdrag att undersöka området i syfte att skapa en översiktlig problemförståelse av föroreningssituation, spridning och risker. Utredningen ska utgöra underlag för att driva fortsatt utredning av orsaker till föroreningen.

Kommunen har inget ansvar för föroreningarna, men som huvudman för förskola och skola, ansvarig för VA och dricksvattenförsörjning, planer och bygglov finns ett övergripande intresse av att känna till föroreningssituationen och eventuella risker och kunna agera utifrån dem

Provtagning av ytvatten och dagvatten visar en utbredd påverkan av i synnerhet trikloreten (tri). Halterna är relativt låga, men visar att det finns ett pågående tillskott och inläckage av förorening till ledningsnäten.

Påverkan finns i några fall även i luft i ledningsnät i halter som teoretiskt skulle kunna utgöra en risk vid ånginträngning till byggnader. En eventuell ånginträngning från ledningsnät till inomhusluft innebär en stor utspädning av halterna. Riskerna för människor på grund av ånginträngning via ledningsnätet bedöms med nuvarande kunskapsläge som små.

Sweco rekommenderar att föroreningssituationen utreds vidare med fokus på de områden där föroreningen kan ha sitt ursprung. Ingen av de fastigheter där det är känt att klorerade kolväten har använts kan uteslutas från ansvar för föroreningarna som uppdagats. Berörda bolag har informerats om resultaten och har för avsikt att upprätta handlingsplaner med strategi för fortsatt utredning.

Frågor från media hänvisas till:

Thomas Andersson, miljö- och byggchef, 0370-67 81 76

Magnus Ljunggren, teknisk chef, 0370-67 81 14

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell