Huvudmeny

Översiktsplan för Vaggeryds kommun

På denna sida hittar du information om Vaggeryds kommunövergripande översiktsplan som antogs 2024.

Översiktsplanen är en övergripande helhetsbild och redovisar den planerade markanvändningen i hela kommunen. I översiktsplanen framgår var någonstans kommunen tagit ställning till att bevara, utveckla eller ändra mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle som säkerställer att Vaggeryds kommun fortsatt förblir en attraktiv plats att bo, leva och verka på, för nuvarande invånare såväl som för våra framtida generationer.

Översiktsplan för Vaggeryds kommun

Översiktsplan för Vaggeryds kommun antogs av kommunfullmäktige 25 mars 2024. Översiktsplanen vann Laga Kraft 26 april 2024.

Genom kapitelflikarna nedan kan du ta del av hela översiktsplanen. Under varje kapitel hittar du en innehållsförteckning som hjälper dig att navigera. Till kapitlerna tillhör även den interaktiva kartan längre ner på den här sidan. Du kan även ladda ner hela förslaget som PDF-dokument via länkarna nedan.

Översiktsplan karta