Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Inledning

Vaggeryds kommun ligger i nordvästra delen av Småland och
har cirka 15 000 invånare. Kommunen har en levande landsbygd
med en del mindre serviceorter och två större centralorter;
Vaggeryd och Skillingaryd .

Vaggeryds kommun är en skogskommun som präglas av barrskog och myr, i vissa stråk blandat med öppen odlingsmark. Terrängen i kommunen varierar kraftigt. Mellan dalgångarna och mot kommunens gränsområden förekommer höglänt terräng, med höjder över 350 meter över havet. Lagandalen med dess flacka sandavlagringar i söder utgör kommunens lägsta partier. Vaggeryds kommuns ledord är ”där hjulen alltid snurrar” och syftar till den starka företagsamhet och industrikultur som finns inom kommunen.

Förord översiktsplan för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun är en kommun som är i tillväxt. Vissa år växer vi snabbt
och vissa år något mindre men ända sedan kommunens födelse har vi haft
tillväxt. Tillväxt ger oss mycket i nya invånare, nya idéer, nya arbetsplatser, framtidstro och möjligheter. Men tillväxt kräver också planering så att vi får en
hållbar tillväxt och att inte vi försämrar de kvaliteter och möjligheter som vi
har i vår kommun. Stor hänsyn har tagits till att inte använda den mark vi har
till förfogande på ett felaktigt sätt.


Översiktsplanens alla delar sätts i kontexten av målen i Agenda 2030.
Därför bygger ny översiktsplan på hållbarhet och Agenda 2030 i alla dess
delar, kapitel och skrivningar. Ny översiktsplan bygger också på att demokratin i form av medverkan och synpunkter blir tydlig.

Processen för att ta fram ny översiktsplan har varit lång för att fånga in
så många synpunkter som möjligt från de som bor, lever och verkar i vår
kommun. Det är också ett viktigt påpekande att översiktsplanen handlar just
om översiktlig planering och att mycket mera av detaljer kommer i senare
processer till exempel detaljplaner eller andra områdesbestämmelser.


Vi vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i denna stora och omfattande process. Med en ny översiktsplan kan vi möta framtiden på ett hållbart
och demokratiskt förhållningsätt.


Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (M)
Kenth Williamsson, kommunstyrelsens vice ordförande (S)

Grundläggande fakta

Folkmängd: 14 854 (2022-12-31)
Landareal: Cirka 830 kvadratkilometer
Centralorter: Vaggeryd (cirka 5800 invånare), Skillingaryd (cirka 4300 invånare)
Serviceorter: Hok, Klevshult, bland övriga orter kan nämnas Byarum, Svenarum
och Bondstorp

Befolkning i skolupptagningsområde (2022-12-31):

 • Vaggeryd: 6060
 • Skillingaryd: 4704
 • Hoks: 832
 • Klevshult:776
 • Bondstorp: 470
 • Åker: 651
 • Svenarum: 489
 • Byarum: 858

Kommunbildning:År 1971 bildades Vaggeryds kommun genom sammanslagning Vaggeryds och Skillingaryds köpingar, Svenarums församling samt Klevshults kommun.

Det här är en översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta
och som antas av kommunfullmäktige. En översiktsplan ska ange en långsiktig
och övergripande utvecklingsinriktning såväl som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Därtill ska planen också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fortfarande vägledande och av stor betydelse för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen är ett instrument för dialog mellan stat och kommun angående de
allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende. Den ska synliggöra
hur samhällsplaneringen samordnas med nationella, regionala och lokala mål samt
hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormer. Den ska också redogöra för hur
kommunen förhåller sig till det anspråk som staten gör via utpekanden av riksintressen. Till sist innehåller översiktsplanen även en redovisning av de konsekvenser som förslaget kan förväntas ge upphov till.

Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang och förankras bland invånarna under processens gång. Det är väsentligt att kommunen ser över översiktsplanen vart fjärde år, så att den hålls aktuell.

Den nya översiktsplanen för Vaggeryds kommun ska antas av kommunfullmäktige
och sätter ramarna för kommunens utveckling med fokus på hållbar översiktsplan
med delaktighet och användbarhet. I takt med att olika initiativ tas, utvecklingsprojekt genomförs, planeringsförutsättningar förändras och omvärlden utvecklas behöver också den översiktliga planeringen utvecklas därefter. Kommunfullmäktige ska därmed varje mandatperiod ta fram en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

En översiktsplan med hållbar samhällsutveckling i fokus

Hållbar samhällsplanering och dess innebörd har diskuterats vid olika tillfällen av
Vaggeryds kommuns demokratiskt valda politiker. Detta presenteras i kommunens
Strategiska hållbarhets- och utvecklingsprogram. Utvecklingsprogrammet är en förklaring till vad Vaggeryds kommuns övergripande mål för hållbar utveckling står för, och det är också ett förtydligande av kommunens lokala ansvar och bidrag till de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För Vaggeryds kommun handlar målen bland annat om att kunna utveckla samhället
på ett sätt som säkerställer att kommunen även i framtiden har hälsosam luft, drickbart vatten, ett fungerande ekosystem, klimatsmart energiproduktion och en god infrastruktur. Det handlar också om att ha beredskap inför olika former av extrema väderhändelser. Därutöver handlar det om att skapa förutsättningar för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Att skapa förutsättningar för att kunna försörja sig och ha rätt att bestämma över sitt eget liv, och vid behov fi nnas till för de som inte klarar sig på egen hand.

Hållbarhetsanalys av föreslagna markområden i Vaggeryds kommuns översiktsplan

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en testmodell för att arbeta
med konsekvensbedömning inför att presentera beslutsunderlag till politiker för att
underlätta dialog kring olika alternativ till prioritering. I modellen sättssamhällsperspektivet och verksamhetsperspektivet i samma bild och balanseras med och mot
varandra i konsekvenser på kort och lång sikt.

Vaggeryds kommun har testat och utvecklat modellen genom att sätta in kommunens övergripande lokala mål för hållbar utveckling samt målen för organisationens hushållning med ekonomiska, ekologiska och sociala resurser. Ett projekt (ett utvecklingsområde för bebyggelse) kan således bedömas utifrån vilka risker som fi nns med hänsyn till de politiska målen och delmålen, beroende på val av åtgärd. Detta ger en snabb visuell bild i färg där det syns var det exempelvis lyser rött på kort sikt och grönt på längre sikt. Detta kan ge ett förenklat underlag inför att diskutera viljan att ta vissa risker, förtydliga osäkra områden samt belysa målkonfl ikter. Modellen kan även lyfta fakta och förbättra samarbete på ett samlat sätt, och skapa samförstånd mellan olika förvaltningars expertisområde.

Översiktsplanens syfte och verkan

Syftet med en översiktsplan är att förmedla en övergripande helhetsbild och redovisa
den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår var någonstans kommunen tagit ställning till att bevara, utveckla eller ändra mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle som säkerställer att Vaggeryds kommun fortsatt förblir en attraktiv plats att bo, leva och verka på, för nuvarande invånare såväl som för våra framtida generationer.

En ny kommuntäckande översiktsplan

Vaggeryds kommun har i samband med tidigare översiktsplan arbetat med framtagande av fördjupningar av översiktsplanen, tematiska tillägg. Framtagandet av en ny
översiktsplan ersätter nu gällande plan och i samband med Laga kraft för ny översiktsplan upphävs översiktsplanen som är antagen 2012.

För Vaggeryds kommun finns det fyra gällande tematiska tillägg vad gäller översiktsplanen. Följande ska fortsätta gälla även för ny översiktsplan:

 • Vindbruksplan för Vaggeryds kommun, Laga kraft 2019-05-28, gäller fram till
  att en ny vindbruksplan finns antagen
 • LIS-plan för Vaggeryds kommun, Laga kraft 2015-10-27, gäller fram till att en
  ny LIS-plan finns antagen

Följande tematiska tillägg utgår, då de är verkställda och/eller ersatts av inriktningar i
kommunens Grönstrukturplan:

 • Grönplan för Skillingaryd, antagen 2005-10-24
 • Grönplan för Vaggeryd, antagen 2008-10-09

Övriga dokument som har tagits fram med utgångspunkt i tidigare översiktsplaner
så som områdesvisa planer för utbyggnadsområden samt planeringsunderlag exempelvis grönstrukturplan, planprogram, policydokument och riktlinjer, har till viss del arbetats in i översiktsplanen men ska användas som planeringsunderlag även efter det att denna översiktsplan antagits. Om olika sådana dokument skulle stå i konflikt med varandra när det gäller markanvändningen, är det översiktsplanen som gäller.

Översiktsplanens delar

En översiktsplan ska kunna läsas, förstås och användas av många olika målgrupper.
Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att underlätta tilllämpningen och öka förståelsen för kommunens bedömningar. Vaggeryds kommuns
översiktsplan består, utöver denna inledning, av ytterligare tre kapitel samt miljökonsekvensbeskrivningen. Alla delar används för att ge en sammanvägd helhet.

Utvecklingsinriktningen

tvecklingsinriktningen redovisar kommunens långsiktiga intentioner och de viktigaste strategiska sambanden avseende de tre grundläggande strukturerna för bebyggelse, kommunikationer samt natur- och friluftsliv. Detta kapitel tydliggör Vaggeryds kommuns prioriteringar och ställningstaganden för vilka utvecklingsinsatser som dessa strukturer behöver genomgå för att kunna skapa en hållbar samhällsutveckling. Den övergripande utvecklingsstrategin är särskilt viktig för det regionala och mellankommunala perspektivet i översiktsplanen. Utvecklingsinriktningen ska vara vägledande för kommunen under lång tid.

Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändningen redovisar grunddragen i den avsedda användningen
av mark- och vattenområden på en detaljerad nivå i syfte att framtida planläggning
ska främja en ändamålsenlig struktur. Hela kommunen delas in i områden baserat på
planerad mark- och vattenanvändning. Vaggeryds kommuns översiktsplan synliggör
hur vi ska använda våra mark- och vattenområden under kommande år.


Riksintresse, LIS och andra värden

apitlet om riksintressen, LIS och använda värden redovisar vilka nationellt betydelsefulla områden som fi nns inom kommunen och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- och vattenområden. LIS och andra värden pekar ut områden med särskilda kvaliteter eller andra förhållanden som bör beaktas vid exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning. För varje område anges vilken typ av värde som finns eller vilken hänsyn som bör tas.


Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av den strategiska miljöbedömningen som ingår i framtagandet av en översiktsplan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar därmed bedömningen av den påverkan på hållbarhetsaspekterna som planens genomförande kan få. Vaggeryds kommuns
hållbarhetsanalys för ny översiktsplan är en viktig utgångspunkt i den miljökonsekvens-beskrivning som upprättats i samband med framtagandet av en ny översiktsplan. Analysen är ett arbetsunderlag som används i diskussioner vad gäller viljan att ta vissa risker, förtydliga osäkra områden samt belysa målkonfl ikter.

Så här läser du planförslaget

Översiktsplanen redovisar den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår var någonstans kommunen tagit ställning till att bevara pågående markanvändning eller områden som föreslås utvecklas eller ändra mark- och vattenanvändning. Därtill redovisar den översiktligt även olika ställningstaganden och aspekter att ta hänsyn till vid utveckling och bevarande. Där det inom översiktsplanen inte förekommer några aktiva ställnings-taganden gäller den markanvändning som pågår.

Översiktsplanen är inget genomförandeverktyg. Att områden fi nns utpekade som till
exempel utbyggnadsområden för verksamheter i översiktsplanen, innebär att kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara verksamheter. Om och när det förverkligas genom detaljplaneläggning och byggnation, styrs i de allra fl esta fall av den eller de som äger marken. Utgångspunkten är att Vaggeryds kommun inte bör tillåta bygglov och planförfrågningar som inte överensstämmer med, eller försvårar en utveckling av, den viljeinriktning som fi nns i översiktsplanen.

Eftersom konkurrensen om mark är större i service- och centralorterna än på landsbygden behövs det en tydligare helhetsbild av planerad markanvändning i service- och centralorterna än i kommunen som helhet. Av den här anledningen innehåller
markanvändningskartan olika typer av markanvändning exempelvis utbyggnadsområden för bostadsbebyggelse, trafi kinfrastruktur eller gröna stråk med mera. De markerade utbyggnadsområdena synliggör vilka områden som Vaggeryds kommun anser vara särskilt lämpliga att bebygga och en beskrivning av viljeinriktning ges för respektive utbyggnadsområde. Det kan i somliga fall även vara möjligt att bebygga andra platser, om det är förenligt med översiktsplanens övriga ställningstaganden.

Digital plattform

Vaggeryds kommuns översiktsplan består dels av en webbsida och dels ett skriftligt
huvuddokument (PDF). Webbsidan är en digital miljö som ska underlätta arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell så att den kan ligga till grund för en samordnad strategisk planering för hela kommunen. Det gör också att den alltid fi nns tillgänglig för användaren. Innehållet är detsamma i båda delarna men på kommunens webbplats finns översiktsplanens kartunderlag som en webbapplikation istället för utvalda strukturbilder. Till huvuddokumentet och på webbsidan fi nns tillhörande planeringsunderlag, underlagsrapporter samt tematiska tillägg

Digitalt kartverktyg

Kartverktyget för översiktsplanen utgörs av fyra kartor:

 • En översiktlig utvecklingsinriktningskarta
 • En mark- och vattenanvändningskarta
 • En karta med riksintressen, LIS och andra värden
 • En underlagskarta

De tre förstnämnda kartorna visar kommunens viljeinriktning för hur Vaggeryds
kommun ska utvecklas avseende mark- och vattenanvändning. Webbkartan och kartunderlaget, med dess utbyggnadsområden och vägdragningar, är ungefärliga och
utreds mer noggrant i ett senare skede. Skyddszoner är inte redovisade i kartan och
nya bostäder behöver hålla tillräckligt avstånd från utbyggnadsområden för verksamheter och andra anläggningar som kan bli störande. Underlagskartan är inte en obligatorisk del av översiktsplanen utan är ett levande kartmaterial som redovisar relevanta geografi ska underlag från kommun och myndigheter.

Vaggeryds kommuns vision, värdegrund och övergripande mål

Vision 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft
och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap
får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla
har betydelse.

Värdegrund

Vår värdegrund hämtas från visionen och beskriver vårt förhållningssätt i arbetet och
gentemot människor vi möter:

 • Tanke och omtanke
 • Idéer blir verklighet
 • Alla har betydelse

Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen
genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats…

 • med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
 • med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
 • med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
 • som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet
  och kan påverka


Vaggeryds kommuns fyra lokala mål för hållbar utveckling är långsiktiga och kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda 2030. Målen är satta att kunna gälla ytterligare mandatperiod om fullmäktige så beslutar. Alla verksamheter bidrar till samtliga
fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram.

Mål 1

Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt
i hela kommunen Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som
säkerställer att kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet,
fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd. Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser. Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av samhällsutvecklingen.

Mål 2

Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fl er arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap eller fattigdom. Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande. Det ska fi nnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Mål 3

Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa. En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och sjukvård. Det ska vara ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.

Mål 4

Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka. Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna vara en del av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen inkluderande och attraktiv för alla. Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund. Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Nationella och regionala mål, kommunens planer och program

nligt plan- och bygglagen, 3 kap. 5 § ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska planeringen tänker ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Den översiktliga planeringen bör även beakta kommunens egna mål, planer, program och liknande dokument.

Vaggeryds kommuns översiktsplan har utgångspunkt från samma mål som kommunfullmäktiges fyra lokala hållbarhetsmål, med störst fokus på lokalt mål 1.

Lokalt mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Målet innebär att Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att
kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser.

Nationella mål

De nationella målen för planeringen anges i budgetpropositionen som regeringen lämnar till riksdagen. Boverket gjorde 2011 en sammanställning av de då aktuella nationella målen som kunde anses ha koppling till fysisk samhällsplanering. Sammanställningen uppdaterades sedan under 2015 och under 2020. En länk till den senaste sammanställningen hittar du på PBL kunskapsbanken under Relaterad information.

Nationella mål är de som beslutats av riksdag, regering eller centrala statliga myndigheter. De är främst avsedda för styrningen och är mer eller mindre liktydiga med plan- och bygglagens portalparagraf och många av bestämmelserna i framför allt lagens andra kapitel om allmänna intressen som ska beaktas i fysisk planering och byggande. Planförslaget har begränsats till sådana nationella mål som riktas direkt till den fysiska planeringen.

De nationella mål som bedöms mest relevanta för översiktsplaneringen är:

 • Agenda 2030, globala mål för hållbarhet
 • Sveriges miljö-, frilufts- och klimatmål
 • Folkhälsopolitiska mål (ett övergripande mål och åtta målområden)
 • Barnkonventionen
 • Transportpolitiska mål
 • Sveriges energi- och klimatmål (inklusive energipolitiska mål för vindkraft)
 • Nationell plan för transportsystemet 2022-2033
 • Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030
 • Politik för Gestaltad livsmiljö

Regionala mål

Samverkan med omlandet är en förutsättning för en välfungerande och stark kommun. Det kan handla om samverkan med bland annat grannkommunerna, myndigheter och näringslivet.

De regionala mål och strategier kommunen bedömer mest relevanta för översiktsplaneringen är:

 • Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jönköpings län 2020-2035, antagen av
  Regionfullmäktige
 • Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033, fastställd av Regionfullmäktige
 • Smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län, 2021, beslutad av Regionfullmäktige.
 • Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030, 2018, beslutad av Regionfullmäktige i Jönköpings län 2018
 • Regional cykelstrategi för Jönköpings län (inför antagande 2024)
 • Klimat- och energistrategi för Jönköpings län, 2019, Länsstyrelsen i Jönköpings
  län
 • Minskad klimatpåverkan 2021-2025, Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025, Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Regional vattenförsörjningsplan, 2015, Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Vattnets miljömål, Åtgärdsprogram 2023-2027, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018-2020, Länsstyrelsen i Jönköpings
  län.
 • Hälsans miljömål (2023-2027), Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015- 2020, Länsstyrelsen i
  Jönköpings län.
 • Grön handlingsplan (2018), Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Planeringsunderlag Jordbruksmarkens framtid, LRF, Jönköpings kommun, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings läns museum.
 • Förslag på prioriterad samhällsutmaning och insatsområden 2022–2024, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kommunala strategier, planer och program

De kommunala strategier, planer och program som kommunen bedömer mest relevanta för översiktsplaneringen är:

 • Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram för Vaggeryds kommun (2020)
 • Miljöprogram 2022-2025 (2021)
 • Bostadsförsörjningsprogram för Vaggeryds kommun (2021)
 • Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun (2020)
 • Dricksvattenförsörjningsplan för Vaggeryds kommun (2022)
 • Vatten- och avloppsöversikt för Vaggeryds kommun (2015)
 • Vatten- och avloppspolicy för Vaggeryds kommun (2016)
 • Vatten- och avloppsplan för allmänna VA verksamhetsområden (2022)
 • Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi Del 1 – Mål och strategier (2018)
 • Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi Del 2 – Handlingsplan (2018)
 • Avfallsplan 2023-2030
 • Trafi ksäkerhetsprogram 2019-2023 (2019)
 • Gång- och cykelvägplan för Vaggeryds kommun (2020)
 • Utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser (2017)
 • Strategisk lokalförsörjningsplan 2023-2030
 • Kulturhistorisk utredning, Vaggeryds kommun (1988)
 • Kulturmiljöplan för Vaggeryds kommun (2023)
 • Idékatalog för centrumutveckling (2013)

Översiktsplanen ser behov av att följande strategiska dokument uppdateras för att tillgodose den utveckling som kommunens ges möjlighet för:

 • Gång- och cykelvägplan för Vaggeryds kommun (2020)
 • Utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser
  och lekplatser (2017)
 • Idékatalog för centrumutveckling (2013)

Översiktsplanen ser behov av att nya strategiska dokument tas fram för att tillgodose den utveckling som kommunen ges mglighet för:

 • Arkitekturstrategi för Vaggeryds kommun
 • Parkeringsnorm (gällande alla trafikslag) för Vaggeryds kommun
 • Trafikstrategi för Vaggeryds kommun
 • Vattentjänstplan för Vaggeryds kommun

Mellankommunala intressen

Vaggeryds kommun gränsar administrativt till kommunerna Jönköping, Värnamo,
Nässjö, Sävsjö, Gislaved och Gnosjö. Dessa gränser utgör däremot sällan naturliga
gränslinjer, då den fysiska planeringen i exempelvis miljö- och infrastrukturfrågor
ofta behöver behandlas som en mellankommunal angelägenhet för att ett bra resultat
ska kunna uppnås.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har en avgörande samordningsroll i att bevaka
mellankommunala intressen. Därutöver ska Vaggeryds kommun vid upprättande,
förändringar och genomförande av planer samråda med bland annat Länsstyrelsen,
Region Jönköpings län och andra kommuner kring frågor som är av mellankommunalt intresse. För mer information går det att läsa om mellankommunala intressen på
Vaggeryds kommuns hemsida.

Regional samverkan

Vaggeryds kommun ingår i den regionala samverkan med bland annat Region Jönköpings län – Region Jönköping, Arbetsmarknadsregion Jönköping såväl som Leader Västra Småland. Samverkan och delaktighet i de regionala samverkansgrupperna är en viktig del för att föra Vaggeryds kommuns ambitioner vidare i regionen och ta del av grannkommunernas utvecklingstankar eller deras problematik. Samverkan kan ske i fasta konstellationer eller handla om lösare nätverk för dagsaktuella frågor. Kommunikationer och kollektivtrafi k är en viktig fråga för Vaggeryds kommun i de regionala samverkansgrupperna. Även renhållning, energiproduktion, vattenkvalitet, livsmedelsstrategi samt krisberedskap är viktiga och aktuella ämnen där samverkan på olika sätt sker.

Södra Vätterbygdens nätverk

Ett nätverk där Aneby, Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommun ingår. Samverkan och gemensamma funktioner inom EU samarbete, infrastruktur, kommunikation, juristsamverkan och dataskyddsombud med mera.

Entreprenörsregionen

Nätverket är ett samarbetsprojekt mellan 12 kommuner i Jönköpings län, Kronobergs
län, Hallands län och Västra Götalands län. Vars syfte är att stärka förutsättningar
för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Samarbetet präglas av stark
entreprenörsanda och är inriktat på utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Inom
ramen för samarbetet har bland annat kommunikation och näringsliv lyfts som ett
prioriterade områden. Kommuner som ingår i samarbetsnätverket är Falkenberg,
Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult.

Gnosjöregionen, GGVV

Vaggeryds kommun ingår i samarbetsnätverket Gnosjöregionen, GGVV, vilket består av fyra grannkommuner som har en lång tradition av samarbete kring frågor som exempelvis berör infrastruktur, avfall (SÅM) samt näringslivsutveckling. Näringslivet i regionen samarbetar och marknadsför sig som, GBR, Gnosjö business region.

Infrastruktur

Järnvägen och dess transportinfrastruktur är mycket viktig för regionens tillväxt
och utveckling. Goda transportförbindelser behövs för att kunna ta del av den lokala
och regionala arbetsmarknadsregionen men också för en regional kundmarknad.
Järnvägen bör utvecklas för att erbjuda pendeltrafi k över de administrativa gränserna.
För att kunna erbjuda miljövänliga färdmedelsalternativ till bilen krävs bra kollektiva
tåg‐ och busstransporter. Förbindelsen till Jönköping stad är av stor vikt för kommunen bland annat då staden är länshuvudstad. För Vaggeryds kommun är ny järnvägssträcka mellan Byarum – Tenhult samt elektrifi ering av järnvägssträckorna Värnamo – Vaggeryd – Nässjö samt Värnamo – Vaggeryd – Jönköping mycket viktiga i vår framtida arbetsregion.

Båramo kombiterminal i Skillingaryd är en viktig del i arbetet med att skapa
hållbara transporter och stärka näringslivet i Regions Jönköpings län. Terminalen är
av stort mellankommunalt intresse. Samhället är beroende av väl fungerande godstransporter med höga krav på eff ektivitet, ekonomi och kvalitet. Vaggeryds kommun
ser därför positivt på att ge möjlighet till ytterligare terminaler inom kommunen för
att stärka regionen. 

Vägar binder samman Vaggeryds kommun med grannkommunerna och i förlängning
omvärlden. För att utveckla, eff ektivisera och underhålla vägnäten krävs regional och
nationell samverkan. Behoven av ett väl underhållet vägnät i Vaggeryds kommun är
stort, detta då den höga andelen landsbygdsboende i stor utsträckning är bilberoende
men också för att hålla god standard för kollektivtrafi kstråken. En samverkan för att
utveckla möjligheten till arbets- och utbildningspendling till andra kommuner, såväl
som inom hela regionen, är av stor betydelse för Vaggeryds kommun. 

Kollektivtrafikstråk är viktiga för att erbjuda miljövänliga färdmedelsalternativ till bilen, vilket kräver bra kollektiva tåg- och busstransporter. För Vaggeryds kommun är kollektivtrafi kstråken på riksväg 30, väg 152 samt väg 846 särskilt viktiga för den höga andelen landsbygdsboende, angränsande grannkommuner samt kommunens central- och serviceorter. Kollektivtrafi kstråken mellan Värnamo och Jönköping utmed Europaväg 4, järnvägen och väg 846 är även dessa särskilt viktiga. Vaggeryds kommun ser behov av att den öst-västliga kollektivtrafiken i framtiden stärks.

Funktionellt prioriterad väg är sådant som bedöms vara av särskild vikt för
nationell och regional tillgänglighet, vilka för Vaggeryds kommun är Europaväg 4
som nationellt och internationellt viktig väg samt väg 30, väg 152 och väg 846 som
kompletterande regionalt viktiga vägar. Europaväg 4 är dessutom en del av TEN-T nätet (Trans-european transport network). Omnämnda vägar är kommunikationsleder för in- och utpendling i nordlig, västlig, sydlig och östlig riktning. De är också viktiga transportlänkar för godstransporter av råvaror och färdiga produkter för företag både lokalt, regionalt och nationellt. Andra viktiga vägförbindelser av regional betydelse omnämns i Kapitel 2, Utvecklingsinriktning.

Cykelvägnät och utveckling, eff ektivisering och underhåll av dessa kräver bland annat regional samverkan och att anläggningen av cykelvägar förekommer där de gör mest nytta. Det är angeläget att cykelförbindelser mellan Vaggeryds och Värnamo, Gnosjö och Jönköpings kommun förstärks där det är lämpligt och möjligt. Viktigt är att utbyggnaden av cykelvägnät sker i samverkan med Region Jönköpings län och berörda parter. Vaggeryds kommun ser positivt på regionens Regionala cykelnätverk. Andra viktiga cykelförbindelser av regional betydelse omnämns i Kapitel 2, Utvecklingsinriktning. 

Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad
klimatpåverkan. De samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och
myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap. Till hjälp har Länsstyrelsen tagit fram dokumentet Klimat- och energistrategi för Jönköpings län, med syfte att visa en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i off entlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet.

Regional samverkan för länets energiförsörjning kan vara avgörande för att tillgodose energibehovet. Jönköpings län är en expansiv region där efterfrågan av energi ökar. Regionen ökar i invånarantal och bostadsbebyggelse men framför allt är det nya verksamheter utmed Europaväg 4 som ställer krav på energiförsörjningen. Vaggeryds kommun har utmed Europaväg 4 en stor efterfrågan från företag med stora och energikrävande lager- och logistiklokaler.

Förnyelsebar energi

Vaggeryds kommuns beslutade miljöprogram anger att kommunen ska bidra till att
Jönköpings län ska bli ett Plusenergi län 2045, därmed är kommunen positiv till aktörer som vill producera förnyelsebar energi såsom vindkraft, vattenkraft och solenergi. Vaggeryds kommun har en lagakraftvunnen vindbruksplan från 2019 som anger lämpliga markområden för ändamålet.

Ledningsstråk

Högspänningsledningar och liknande går över kommungränser. I dessa fall kan
markanvändningsintressen i Vaggeryds kommun behöva samordnas med angränsade kommuners. Det fi nns också ett organiserat samarbete mellan elföretagen, för att minska eventuella störningseff ekter eftersom landets elförsörjning, på fl era sätt, är uppbyggt som en övergripande teknisk infrastruktur.

Klimatanpassning

änsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i Jönköpings län. Länsstyrelsen tillsammans med representanter från länets kommuner ingår i en klimatanpassningsgrupp som träff as cirka två till fyra gånger per år. Tillsammans arbetar de med kunskapshöjande åtgärder, erfarenhetsutbyte och driver klimatanpassningsfrågor i respektive kommun med stöd av Länsstyrelsen.

Natur och friluftsliv

Stora sammanhängande områden

Vaggeryds kommun har fl era stora sammanhängande naturområden som pekas ut i
Kapitel 2, Utvecklingsinriktning för Natur och friluftsliv. Dessa sammanhängande
naturområden har ett kommunalt, regional och nationellt värde då de stärker gröna
strukturer och bidrar till att stärka naturvärden såväl som att öka ekosystemtjänster.
Dessa strukturer och sammanhängande stråk beskrivs ingående i Vaggeryds kommuns Grönstrukturplan (2020).

Stora opåverkade och tysta områden

Vaggeryds kommun och Jönköpings län består av få områden som kan anses vara
tysta och opåverkade. Utmed Vaggeryds västra kommungräns, mellan Nyholm och
Bondstorp, finns ett utpekat skogsområde som är vildmarkslikt, tyst och glesbefolkat.

Sammanhängande jordbrukslandskap

De mellankommunala och regionala förhållandena blir allt mer betydelsefulla i en
komplex samhällsstruktur, där även det sammanhängande jordbrukslandskapet berörs. Region- och kommungränser spelar därmed allt mindre roll. Bevarandet av det
sammanhängande jordbrukslandskapet måste hanteras och lösas genomensamt över
större geografi ska områden.

Vatten och vattenkvalitet

Vaggeryds kommun ingår främst i Västerhavets vattendistrikt men en mindre del av
kommunen tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt, som båda arbetar efter vattnets gränser, inte efter läns- eller kommungränser. Detta för att, på bästa sätt, kunna uppfylla de angivna miljökvalitetsnormerna för vatten. Miljösamverkan Jönköpings län är en regional verksamhet som samordnar och eff ektiviserar miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet, där samverkan sker mellan länets miljöförvaltningar, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Vattenavrinningsområden följer inte administrativa gränser och vattenfrågor är därav viktiga samarbetsfrågor. Vattenutnyttjandet, både uppströms och nedströms, måste samordnas.

Vid planering och exploatering som kan inverka på vattenförekomsters miljökvalitetsnormer (MKN) är samverkan av stor vikt. Kommunerna måste förhålla sig till vattenkvaliteten och verka för att denna inte försämras vilket kräver åtgärder och samverkan med fl era olika aktörer bland annat grannkommunerna. Rutinenlig dialog och samverkan ska även ske i de fall där exempelvis grundvattenmagasin för grannkommuners vattentäkt förekommer inom utpekade utvecklingsområden i Vaggeryds kommun eller där det fi nns ett delat ansvar om vattenförekomster såsom Lagan.

Besöksnäring och friluftsliv

Utmed Vaggeryds kommungräns fi nns intressanta besöksmål för friluftsliv såväl
som besöksnäring. Ett utökat samarbete mellan grannkommunerna kring sådana
besöksmål kan ge ett bredare utbud av upplevelser och service. Vaggeryds kommun äger tillsammans med Region Jönköpings län och kommunerna i länet bolaget Smålands Turism, vars uppdrag är att utveckla och främja turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Genom Smålands Turism ingår Vaggeryds kommun också i Smålandssamarbetet för att stärka Smålands attraktionskraft som besöksmål, detta tillsammans med kommunerna i Kronobergs och Kalmar län. Turismen är betydelsefull för Vaggeryds kommun då den skapar arbets‐ och näringstillfällen på landsbygden. Ett fortsatt samarbete inom Smålands Turism är mycketvärdefullt.

Medborgardialog - framtid och utveckling i Vaggeryds kommun

-Vi bygger framtiden tillsammans med våra företag, föreningar och
invånare! Under dialogerna har vi fått möjlighet att träffa många kreativa
invånare och vi har fått en bild av vad de tycker är viktigt inom respektive
område. Underlaget är en viktig del i hur vi planerar för framtiden. Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 2023-2024
Kenth Williamsson, kommunstyrelsens ordförande 2025-2026

Arbetet med översiktsplanen inleddes med en omfattande medborgardialog, dialogturnén Framtid och utveckling i Vaggeryds kommun. Dialogturnén genomfördes i kommunens åtta upptagningsområden för skolverksamhet samt för Tofteryd med omnejd. I samband med dialogen i Skillingaryd genomfördes även en anpassad dialog i samarbete med Arbetsmarknadsenheten för nyanlända invånare i Vaggeryds kommun.

Dialogerna annonserades i lokaltidningarna samt på kommunens webbplats och
sociala medier. Inför dialogerna kontaktades nyckelpersoner som bjöds in och informatino om dialogturnén spreds inom samtliga central- och serviceorter. Dialogen genomfördes i kommunens regi där tjänstepersoner och politiker tillsammans bjöd in och genomfört dialogmöten med de som bor, lever och verkar i delområdena. I Vaggeryd och Skillingaryd skedde en variant av digitalt/fysiskt möte riktat till inbjudna målgrupper som representerade en bredd av kommunens olika invånare. Intresset av att medverka var stort i alla delområden, med en bred representation från kommunens alla invånare. Totaltgenomfördes nio dialoger, där syftet var att ta reda på hur kommunen tillsammans med föreningar, företagare och medborgare kan skapa bra förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Barnperspektiv

Inför varje dialog ombads elever från årskurs F-3 att måla vykort för deras hemorts
framtid. Genom barnens idéer som konkretiserades på vykort och anpassade dialoger efter barnens möjligheter att delta, har kommunen arbetat för att involvera barn i översiktsplaneprocessen och därmed få deras syn på framtid kopplat till utveckling.


Resultatet av dialogen kan läsas i rapporten Framtid och utveckling, Vaggeryds kommun (2021).

Sammanfattning av medborgardialogen

Vaggeryds delområde

 • Förtäta centrum - Flerbostadshus och bygga på höjden
 • Boende för ungdomar och äldre
 • Yggen intressant för villor
 • Plats för näringslivet att växa i centrum
 • Trafikmiljö och cykel - Lagagatan och Smedjegatan
 • Cykelvägar, bro över Hjortsjön
 • Utveckla miljöer runt Hjortsjön
 • Satsa på Linnarparken

Byarums delområde

 • Fler bostäder i Byarums delområde - Villor söder om kyrkan
 • Oro för trafi k från Stigamo, utmed Lagastigen
 • Pendling, kollektivtrafi k och belyst cykelväg
 • Vandringsleder kopplat till målpunkt för friluftsliv - Gärahov storäng,
  elljusspår

Hoks delområde

 • Fler bostäder i Hoks delområde, exempelvis lägenheter för pensionärer
 • Plats för service - Aff är
 • Mötesplats för äldre och ungdomar
 • Säkerhet på Riksväg 30
 • Cykelväg – Senarum, Hooks Herrgård

Svenarums delområde

 • Fler bostäder i Svenarums delområde, exempelvis lägenheter för de som vill bo kvar
 • Stärka och utveckla naturturismen
 • Utveckla och drifta badplatsen
 • Säkerhet på Riksväg 30
 • Cykelvägar till Hok och Vaggeryd

Bondstorps delområde

 • Fler bostäder i Bondstorps delområde – Kommunala tomter, lägenheter och förtätning
 • Utveckling av badplatsen och närområdet (Ormanäset)
 • Säkerhet Månsarpsvägen – Cykel

Åkers delområde

 • Fler bostäder i Åkers delområde
 • Skolan är målpunkten i samhället
 • Utveckling av badplatsen och närområdet
 • Säkerhet utmed väg 152 – Cykel och belysning

Skillingaryds delområde

 • Fler bostäder, förtäta centrum med fl erbostadshus och bygg på höjden
 • Boende för ungdomar och äldre
 • Bostäder - Villor intill Himlabacken och norra Fåglabäck
 • Industriområden centralt - Omvandla till bostäder
 • Satsa på central mötesplats, exempelvis Slätten
 • Aktivitetspark i centrum
 • Trafi kmiljö och cykel - Storgatan och Valdshultsvägen
 • Stärk Grönelund, Fågelforsdammen och Trollberget
 • Utveckla Movallaområdet

Klevshults delområde

 • Fler bostäder i Klevshult, exempelvis fl er attraktiva tomter för att öka
  befolkningsunderlaget
 • Utveckla skola med närområde
 • Säkerhet på gamla Europaväg 4 för gång- och cykeltrafi kanter
 • Minska tung trafi k genom Klevshult - Omledning söder om orten

Tofteryd med omnejd

 • Landsbygdsutveckling i attraktiva lägen, möjlighet till fl er tomter
 • Bygg inte på åkrar, bygg på skogsmark
 • Utveckla Tallnäs och badplatsen
 • Vatten och avlopp till Tofteryd
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund