Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Översiktsplaneprocessen

Om kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen inte längre är aktuell ges miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Nedan beskriver vi de olika stegen i processen.

Översiktsplanens olika steg

Samråd

När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen upprättas ska kommunen föra en dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Förslaget presenteras även på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningarna och skickas till kommunens nämnder och styrelser.  När samrådstiden gått ut, sammanfattar miljö- och byggförvaltningen alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till förvaltningens förslag och länsstyrelsen lämnar ett samrådsyttrande.

Utställning

Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen ställs därefter ut under minst två månader. Utställningen kungörs på kommunens webbplats samt i lokalpress, bibliotek samt på kommunens anslagstavla. Även under utställningstiden finns det möjlighet till att lämna synpunkter. Länsstyrelsen skriver ett granskningsyttrande över den utställda planen. Inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande sammanställs i ett särskilt utlåtande. Om planförslaget ändras efter utställningen, måste det ställas ut igen. Annars är det färdigt för antagande.

Antagande

Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska de aktuella handlingarna, enligt 4 kap 13§, utan dröjsmål skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget

Överklagande

Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande, utan mer en politisk viljeinriktning, kan innehållet inte överklagas. För den som vill påverka planens innehåll, gäller det därför att övertyga kommunens politiker under planprocessens gång.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund