Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Planprocessen

Om man vill bygga i ett nytt område eller ändra hur ett befintligt område används kan en ny detaljplan krävas. Det är plan- och bygglagen (PBL) som styr processen för en ny detaljplan. Processen innehåller ett antal steg där planen bland annat går ut på samråd till dem som berörs.

Att ta fram en ny detaljplan

Det finns generellt sett två sätt att ta fram en ny detaljplan: standardförfarande och utökat förfarande. Standardförfarandet är det vanligaste och kan används när förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten och inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om något av ovan kriterier inte uppfylls ska planen istället tas fram genom ett utökat förfarande. Utökat förfarande innehåller fler steg, har längre granskningstid och det är fler beslut som fattas av politiker istället för av tjänstepersoner.

En detaljplaneprocess kan starta på olika sätt. Ibland är det markägare eller exploatörer som kontaktar kommunen eftersom en ny detaljplan behöver tas fram för att ett nytt byggprojekt ska kunna genomföras. I andra fall är det kommunen själv som initiera en detaljplan, till exempel vid behov av en ny skola eller en ny väg.

Under planprocessen prövar kommunen om det är lämpligt att använda marken utifrån flera olika frågeställningar. Det är en demokratisk process där allmänhet, myndigheter, kommunala nämnder, organisationer och andra berörda får yttra sig över (lämna synpunkter på) planförslaget.

Begära planbesked

Om du som fastighets/markägare eller exploatör vill att detaljplanen ska ändras kan du begära planbesked hos kommunen.

När du begär planbesked får du besked om kommunen kommer inleda planarbete eller inte, och när det i så fall antas vara klart.

Vaggeryds kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från att din begäran kommit in. Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i enlighet med begäran, det ger ingen garanti för att detaljplanen kommer antas.

Så går planprocessen till

Bild som illustrerar planprocessen och visar var i processen du kan påverka.

Planuppdrag

Planprocessen startar när kommunledningskontoret får i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en ny detaljplan. Detta kallas planuppdrag.

När en ansökan om planläggning kommit in görs en bedömning av ansökan så att den stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Kommunen meddelar den sökande om och när arbetet kan påbörjas och beräknas vara klart. Detta kallas för planbesked. För begäran av planbesked utgår en avgift.

Innan detaljplanearbetet påbörjas tecknas ett plankostnadsavtal, vilket reglerar ansvars- och kostnadsfördelning för framtagande av detaljplan. I avtalet skrivs bland annat plankostnadsavgiften in enligt fastställd taxa.

Samråd

I nästan steg, när förslag till detaljplan upprättats, ska det skickas ut på samråd. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning. Samtliga inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse som kommunens politiker sedan beslutar om. Förslaget till detaljplan bearbetas sedan bland annat utifrån de yttranden som inkommit under samrådet.

Under samrådstiden finns planen publicerad på kommunens digitala anslagstavla på vaggeryd.se samt utställd i Teaterfoajén på Skillingehus i Skillingaryd. Vid utökat förfarande annonseras planen även i lokalmedia.

Granskning

Efter samrådet bearbetas förslaget med anledning av inkomna synpunkter och ett granskningsförslag upprättas. Kommunen beslutar om förslaget ska ställas ut för granskning, vilket innebär att det återigen blir möjligt att yttra sig över förslaget.

Om förslaget ska ställas ut för granskning ska det finnas tillgängligt i fyra veckor. Allmänheten informeras via kommunens digitala anslagstavla.

För att ha rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen ska du ha lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningen. Inkomna yttranden sammanställs i ett granskningsutlåtande. När utlåtandet är färdigt skickar kommunen meddelande till de som yttrat sig över förslaget.

Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget, vid större förändringar behöver en ny granskning genomföras.

Antagande

I Vaggeryds kommun är det vanligtvis kommunstyrelsen som beslutar om att anta en detaljplan. Vid större detaljplaner godkänner kommunstyrelsen detaljplanen och antagande sker i kommunfullmäktige. Du som har lämnat synpunkter får ett meddelande om att detaljplanen är antagen och hur du ska göra om du vill överklaga. Även länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som är berörda meddelas.

Laga kraft

Om ingen överklagat planen vinner den laga kraft och är då giltig. Rätten att överklaga förtydligas genom tydliga hänvisningar till förvaltningslagens bestämmelser.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om detaljplaner Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Henrik Olsson