Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Skänkelund.

Detaljplan för Skänkelund 1 m.fl., Vaggeryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Skänkelund 1 och Dalhem 1. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamhet såsom butik, kontor eller föreningslokal inom fastigheterna, samt att bevara torgmiljön och tillskapa området rekreationsmöjligheter och mötesplatser. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Området är sedan tidigare utpekat för bostadsändamål i översiktsplanen.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2019-02-20 § 32 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 m.fl.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-09-23 § 160 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget på samråd.

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2020-10-06 t.o.m. 2020-11-17.

Nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter. Därefter kommer planförslaget revideras inför granskning.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Missiv - samrådPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Bilaga 1 - Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF
Bilaga 2 - Utdrag ur Översiktlig stabilitetskarteringPDF

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg