Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 med flera, Vaggeryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bebyggelse i centrala Vaggeryds tätort genom bostadsbebyggelse i upp till fyra våningar vid östra torget. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamhet såsom butik, kontor eller föreningslokal i bottenplan, samt att bevara och utveckla torgmiljön och tillskapa området rekreationsmöjligheter och mötesplatser i centrumnära läge.

Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Området är sedan tidigare utpekat för bostadsändamål i översiktsplanen.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2019-02-20 § 32 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 m.fl.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-09-23 § 160 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget på samråd.

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2020-10-06 t.o.m. 2020-11-17.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Missiv - samråd Pdf, 45.7 kB.
Plankarta Pdf, 979.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 734.3 kB.
Bilaga 1 - Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 53.7 kB.
Bilaga 2 - Utdrag ur Översiktlig stabilitetskartering Pdf, 283.5 kB.

Granskning

Planförslaget har efter genomfört samråd reviderats. Det reviderade planförslaget var utställt för granskning under perioden 2021-12-13 t.o.m. 2022-01-31.

GRANSKNINGSHANDLINGAR

3D-illustration
En illustration av ett möjligt utfall av bebyggelseutveckling enligt planförslaget finns att se på länken nedan.
3D-illustration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Observera att illustrationen enbart visar ett bland flera möjliga bebyggelsemöjligheter, se vidare information i planbeskrivningen.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Behnam Sharo