Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera, Skillingaryds tätort

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra förtätning av bostäder i Skillingaryds tätort på fastigheten Smultronet 2 med flera. Detaljplanen möjliggör även fastighetsreglering för att aktualisera befintligt läge för fastigheterna inom planområdet.

Status:

Denna plan är inför antagande.

Statusen beskriver i vilket steg detaljplanen befinner sig i enligt planprocessen.

Karta över området.

Aktuella handlingar

Planförslaget har varit utställt för granskning perioden 2022-06-29 t.o.m. 2022-08-05.

Nu pågår arbete med revidering av planförslaget.

Tidigare handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-05-19 § 104 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Smultronet 2 med flera.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-03-24 § 57 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget på samråd. Planförslaget har varit utställd på samråd perioden 2021-04-06 t.o.m. 2021-05-14.

Samrådshandlingar


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2022-06-15 § 132 att godkänna samrådsredogörelsen och granskningshandlingarna samt att ställa ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställd för granskning perioden 2022-06-29 t.o.m. 2022-09-05.

Granskningshandlingar

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Viktorija Ackar