Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd

Bild över planprogrammets avgränsning

Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till ny bostadsbebyggelse och skola/förskola i norra Vaggeryd. Planprogrammet ska kartlägga områdets förutsättningar samt ta fram förslag på struktur för området med bland annat gatunät, dagvattenhantering och bebyggelse med bostäder, skolverksamhet och kommunal service. Planprogrammet ska ligga till grund för efterföljande detaljplaner.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 att upprätta planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen.

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-05-05 § 111 att godkänna och skicka ut planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen för samråd.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2021-06-09. Glöm inte att ange kontaktuppgifter.

Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

En digitalt presentation av planförslaget finns tillgänglig under samrådstiden via länken nedan. Vid eventuella frågor om förslaget kontakta hanna.gronlund@vaggeryd.se

 

SAMRÅDSHANDLINGAR

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg