Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Enskilda avlopp

När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet får du istället ansöka om att få göra ett enskilt avlopp. Det kan anläggas för ett eller flera hushåll.

I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tillräckligt kan det leda till smittspridning. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan skapa sjukdom.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både yt- och grundvatten och det kan förorena både din egen och grannars vattentäkter. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och vattendrag samt ge upphov till störande lukt och försumpning. Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel av näringsämnen, särskilt fosfor, till vattendrag och sjöar. Det bidrar till igenväxning, men kan även leda till syrebrist och fiskdöd.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kontrollera och sköta avloppsanläggningen. Har du en regelbunden tillsyn och skötsel av avloppsanläggningen bidrar det till att livslängden förlängs och reningen förbättras. Information om vad du bör kontrollera och hur du gör det finns under relaterade filer, längst ned på sidan.

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att avloppsanläggningen fungerar. Med fungerande avlopp menas att avloppsvattnet inte bara rinner undan utan också renas tillräckligt. Du kan ta hjälp av guiden ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” för att avgöra när det är dags att åtgärda avloppsanläggningen. Innan du vidtar några åtgärder bör du kontrollera om du behöver tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Du hittar mer information vida länken nedan. Det går även bra att kontakta miljö- och byggförvaltningen.

  1. Information om att anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Hur sköter jag om avloppsanläggningen?

En enskild avloppsanläggning behöver skötsel för att fungera som den ska. Nedan följer några tips på vad du kan göra för att sköta om din avloppsanläggning.

  • Töm slamavskiljare regelbundet, tömningarna ska utföras av kommunens slamtömningsentreprenör. Om WC är anslutet ska slamavskiljaren tömmas minst en gång per år om miljö- och byggnämnden inte har gett dispens för tömning vartannat år. Hur ofta slamavskiljare för BDT-avlopp behöver tömmas beror på användningen, minst vart tredje år rekommenderas.
  • Fyll upp slamavskiljare med vatten direkt efter tömning. Slamavskiljaren måste vara fylld upp till utloppsröret för att avskiljningen ska fungera.
  • Använd skonsamma kemikalier och häll inte ut miljöskadliga ämnen i avloppet. Det är bakterier som står för en stor del av reningen i avloppsanläggningen och det är viktigt att dessa inte slås ut.
  • Anpassa flödet till avloppsanläggningen till vad den är dimensionerad för. När mycket avlopp avleds till avloppsanläggningen på kort tid hinner inte slamavskiljaren med och efterföljande reningssteg riskerar att sätta igen.
  • Har du filter för rening av dricksvattnet avled inte vatten från backspolning till avloppsanläggning.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Amanda Skarin