Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Ska du göra en ny avloppsanläggning eller ändra i den befintliga måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Innan du fyller i ansökan är det bra att ta hjälp av en sakkunnig till exempel en konsult eller gräventreprenör när du planerar avloppsanläggningen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att en ansökan/anmälan görs.

Du hittar blanketten för ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning längst ned på sidan, under självservice. När du skickar in din ansökan/anmälan ska du bifoga en situationsplan. Karta över fastigheten/ fastigheterna kan beställas från miljö- och byggförvaltningen.

Om du vill fortsätta att använda en befintlig slamavskiljare ska sakkunnig kontrollera den när den är tömd. Intyg från sådan kontroll ska bifogas ansökan/anmälan, blankett för kontroll hittar du längst ner på sidan under självservice.

Information till grannar

Finns det några grannar som kan påverkas av den planerade avloppsanläggningen måste du informera dem om planerna och ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Grannar bör informeras innan ansökan lämnas in till miljö- och byggnämnden. Exempel på när grannar bör informeras är när de har dricksvattenbrunnar inom 100 meter från planerad avloppsanläggning och när anläggningen föreslås placeras nära fastighetsgräns.

Arbetet med den nya/ändrade avloppsanläggningen får påbörjas tidigast när miljö- och byggnämndens beslut tagits emot.

Tillstånd eller anmälan

Tillstånd krävs för:

 • Ny avloppsanläggning för WC och BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Anslutning av WC till en befintlig avloppsanläggning, även vid anslutning av ytterligare WC.

Anmälan krävs för:

 • Ny avloppsanläggning för endast BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ändring av avloppsanläggning för endast BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Ändring av avloppsanläggning med eller utan WC (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning men ingen ändring av plats eller teknik)

Planera för nytt avlopp

Du hittar information om hur du ska gå tillväga och vad du ska tänka på när en ny avloppsanläggning Avloppsguidens hemsida.länk till annan webbplats Vilken typ av avloppsanläggning som passar och vilka skyddsavstånd som krävs avgörs av förhållanden på platsen.

Skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar och andra brunnar

När du planerar för en ny avloppsanläggning bör du börja med att undersöka var närliggande dricksvatten- och energibrunnar finns. Det är viktigt att avloppsanläggningar placeras tillräckligt långt från brunnar, detta gäller avstånd både till dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Hur långt skyddsavstånd som behövs beror bland annat på om avloppet placeras uppströms eller nedströms, och vilken jordart det är i området. När en avloppsanläggning för WC-avlopp placeras nedströms en brunn bör skyddsavståndet vara minst 50 meter.

Markundersökning

Markundersökningar måste göras innan en infiltration eller markbädd anordnas. Det vanligaste sättet att göra markundersökning är att gräva provgropar. Förutom provgropar kan det ibland behövas andra undersökningar, till exempel siktanalyser eller perkolationstest.

Provgrop

En eller flera gropar grävs på den plats där infiltrationen/markbädden planeras. Groparna grävs till minst två meters djup eller ner till berg. Grävningen ska göras på sådant sätt att markens olika skikt tydligt kan ses, jordmassor bör läggas upp invid gropen så att jord från alla skikt är synliga. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för besök på plats när provgropar har grävts.

Servitut

Ibland finns det inte plats för en avloppsanläggning på den egna tomten. Då kan du tvingas lägga anläggningen på en grannfastighet. När en avloppsanläggning placeras på annans mark måste berörda fastighetsägare ge lov. Det rekommenderas att alltid upprätta servitut, mer information om servitut finns på lantmäteriets hemsida.

Kontrollplan/utförandeintyg och foton

Under arbetet med den nya/ändrade avloppsanläggningen ska tydliga foton tas. Bilderna ska visa samtliga steg i anläggningsarbetet, följande bör visas:

 • Slamavskiljarens placering i förhållande till huset
 • Anslutning av rörledning till slamavskiljare
 • Fyllnadsmassor runt slamavskiljare samt tilloppsrör
 • Schaktbotten för infiltrationsanläggningen/markbädden
 • Infiltrationens/markbäddens uppbyggnad
 • Spridnings- och uppsamlingslagrets tjocklek samt spridarledningarnas placering i förhållande till markytan
 • Infiltrationsanläggningens utseende innan sluttäckning

Sätt gärna en skyffel eller något annat emot schaktväggen, för att underlätta bedömning av mått.

Entreprenören ska fylla i blanketten kontrollplan/utförandeintyg. Ifylld blankett och foton från anläggningsarbetet ska skickas till miljö- och byggnämnden så snart den nya/ändrade avloppsanläggningen är klar.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-02

Sidansvarig:

Matilda Mikaelsson Nilsson