Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Ska du göra en ny avloppsanläggning eller ändra i den befintliga måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Innan du fyller i ansökan är det bra att ta hjälp av en sakkunnig till exempel en konsult eller gräventreprenör när du planerar avloppsanläggningen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att en ansökan/anmälan görs.

Du hittar blanketten för ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning längst ned på sidan, under självservice. När du skickar in din ansökan/anmälan ska du bland annat bifoga en situationsplan. Karta över fastigheten/ fastigheterna kan beställas från miljö- och byggförvaltningen.

Om du vill fortsätta att använda en befintlig slamavskiljare ska sakkunnig kontrollera den när den är tömd. Intyg från sådan kontroll ska bifogas ansökan/anmälan, blankett för kontroll hittar du längst ner på sidan under självservice.

Tillstånd eller anmälan?

Tillstånd krävs för:

  • Ny avloppsanläggning för WC och BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
  • Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
  • Anslutning av WC till en befintlig avloppsanläggning, även vid anslutning av ytterligare WC.

Anmälan krävs för:

  • Ny avloppsanläggning för endast BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
  • Ändring av avloppsanläggning för endast BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
  • Ändring av avloppsanläggning med eller utan WC (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning men ingen ändring av plats eller teknik)

Planera för nytt avlopp

Se informationsblad 2 nedan på sidan under "Självservice".
avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om hur du ska gå tillväga och vad du ska tänka på när en ny avloppsanläggning ska anläggas.
Vilken typ av avloppsanläggning som passar och vilka skyddsavstånd som krävs avgörs av förhållanden på platsen.

Skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar och andra brunnar

När du planerar för en ny avloppsanläggning bör du börja med att undersöka var närliggande dricksvatten- och energibrunnar finns. Det är viktigt att avloppsanläggningar placeras tillräckligt långt från brunnar, detta gäller avstånd både till dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Hur långt skyddsavstånd som behövs beror bland annat på om avloppet placeras uppströms eller nedströms, och vilken jordart det är i området.

För mer information, se informationsblad 5 nedan på sidan under "Självservice".

Markundersökning

Markundersökningar måste göras innan en infiltration eller markbädd anordnas. Det vanligaste sättet att göra markundersökning är att gräva provgropar. Förutom provgropar kan det ibland behövas andra undersökningar, till exempel siktanalyser eller perkolationstest.

För mer information, se informationsblad 3 nedan på sidan under "Självservice".

Provgrop

En eller flera gropar grävs på den plats där infiltrationen/markbädden planeras. Groparna grävs till minst 2,5 meters djup eller ner till berg. Grävningen ska göras på sådant sätt att markens olika skikt tydligt kan ses, jordmassor bör läggas upp invid gropen så att jord från alla skikt är synliga. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för besök på plats när provgropar har grävts. Det finns även möjlighet att kontrollera detta med hjälp av ett grundvattenrör men är inget vi ställer krav på i dagsläget.
För mer information, se informationsblad 3 nedan på sidan under "Självservice".

Profilritningar

Till ansökningshandlingarna ska tvär- och längdsektionsritningar bifogas. Se exempel på hur dessa ritningar ska utformas i informationsblad 9-profilritningar nedan på sidan under "Självservice".

Servitut

Ibland finns det inte plats för en avloppsanläggning på den egna tomten. Då kan du tvingas lägga anläggningen på en grannfastighet. När en avloppsanläggning placeras på annans mark måste berörda fastighetsägare ge lov. Det rekommenderas att alltid upprätta servitut, mer information om servitut finns på lantmäteriets hemsida.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Amanda Skarin