Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är de åtgärder som görs för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Informationen ska också vara tillgänglig när den behövs. För en organisation eller myndighet kan det handla om att skydda information mot olika typer av hot som kan äventyra verksamheten.

Vaggeryds kommun hanterar stora mängder information. Det är en av kommunens grundpelare att informationen vi hanterar i relationer med kommuninvånarna är korrekt och hanteras på ett säkert sätt. Kommunen har naturligtvis olika lagstiftning kring hur vi ska hantera information men i grunden handlar det om Vaggeryds kommuns förmåga till tillit och förtroende.

Att arbeta med informationssäkerhet ger:

  • Ekonomi – Kostsamma säkerhetsincidenter kan undvikas via ett väl avpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt skydd.
  • Efterlevnad – Kommunen säkerställer att legala krav efterlevs. Det kan gälla exempelvis skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
  • Styrning: – Kommunledningen får möjlighet att styra och följa upp informationssäkerheten så att man kan bevaka att skyddet är effektivt och ändamålsenligt.
  • Kommunikation – Kommunen ansluter sig till ett vedertaget sätt att arbeta med informationssäkerhet och anammar en gemensam terminologi. Lättare samarbete med andra kommuner och myndigheter.
  • Ökad kunskap – Genom att öka kunskapen på hur vi hanterar vår information säkert, så sänker vi eventuella risker.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad