Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Personuppgifte och dess hantering i Vaggeryds kommun

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

På den här sidan finns information om hur vi hanterar personuppgifter som registreras om dig när du kontaktar oss, använder våra tjänster eller deltar i verksamheter.

Varje nämnd eller styrelse i Vaggeryds kommun organisation är ansvarig för personuppgifterna inom sitt verksamhetsområde.

Nedan finns mer information om personuppgiftsbehandling.

Här finns information om varje specifik behandling Vaggeryds kommun genomför uppdelat på verksamhetsområden.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer och platsinformation. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär en behandling av personuppgifter?

”Behandla” är ett brett begrepp. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Vaggeryds Kommun behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, är tillåten utan samtycke.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig där kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter

Ditt godkännande

När du kontaktar oss på Vaggeryds Kommun antingen via formulär på webbplatsen eller via e-post, så ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas om det inte finns laglig grund som motsätter det.

Dina uppgifter kan komma att bli ”Allmän handling”

Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska kommunen värdera informationen, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det till enligt lag.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Vaggeryds kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis, ansöker om lov eller stöd, går i skolan, får stöd i din vardag eller exempelvis tar kontakt med oss via e-post. Då kan vi behöva spara och lagra informationen i våra arkiv (diarium).

Dina rättigheter

I samband med behandling av personuppgifter finns det rättigheter för den som får sina uppgifter behandlade.

Du måste själv skriva till oss och be att få informationen. Du har rätt att få svar inom en månad beroende på förfrågan. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara innan vi kan lämna informationen.

Rätt till information

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få en bekräftelse från Vaggeryds kommun att dina personuppgifter behandlas av Vaggeryds kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information i ett så kallat registerutdrag Pdf, 362.7 kB..

Ett registerutdrag kan innehålla information om:

  • Varför vi behandlar personuppgifterna
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Vaggeryds kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Vaggeryds kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Vaggeryds kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Den som anser att Vaggeryds kommun bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till vårt dataskyddsombud eller Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Kontakt

För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta respektive förvaltning/styrelse. Du når dem genom att ringa till kommunens växel, telefon: 0370 67 80 00.

Gällande övriga frågor personuppgiftsbehandling
Informationssäkerhetsamordnare
E-post: annika.lagerqvist@vaggeryd.se
Telefon: 0370-67 80 32

Niclas Nordström, dataskyddsombud, om du har synpunkter på vår behandling
E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se
Telefon: 036-10 28 02

Tänk på…

… att om du använder sociala medier, till exempel facebook, Instagram eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad