Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare i Vaggeryds kommun ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Vaggeryds kommun har nolltolerans mot korruption, missförhållanden och oegentligheter i den kommunala organisationen. Visselblåsarfunktionen är en kanal för anställda, arbetssökande, volontärer, praktikanter samt personer som ingår i förvaltnings- och ledningsorgan. Genom visselblåsarfunktionen kan de anmäla misstankar avseende allvarliga missförhållanden i den kommunala organisationen.

Anmälan kan lämnas digitalt via e-tjänst, som vanligt brev, internpost eller vid ett samtal.

Kommunens visselblåsarfunktion tar emot rapporter om missförhållanden och har kontakt med visselblåsare, följer upp det som rapporteras, och lämnar återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm.

Anmälan

Digital anmälan

Digital anmälan görs via kommunens e-tjänst.

Brev

Anmälan som lämnas via vanligt brev ska skickas till:

Vaggeryds kommun
att: Visselblåsarfunktionen
Box 43
568 21 Skillingaryd

Muntlig anmälan

Muntlig anmälan görs till, chefsjuristen 036-10 28 54, som gör en tjänsteanteckning angående samtalet.

Bekräftelse

Bekräftelse på att anmälan mottagits ska lämnas till anmälaren senast 7 dagar efter mottagandet. Om anmälaren valt att vara anonym kan bekräftelsen inte lämnas.

Vad händer när anmälan skickats in?

Visselblåsarfunktionen, HR-chef och kanslichef gör en bedömning av den inkomna anmälan samt diarieför handlingen. För att anmälan ska skickas vidare till chefsjuristen ska uppgifterna röra antingen misstankar om missförhållanden eller oegentligheter.
Anmälan som faller inom ramen för visselblås skickas vidare till chefsjuristen i Jönköpings kommun för handläggning och utredning av anmälan. Chefsjuristen tar självständigt ställning till om missförhållande/oegentlighet ska polisanmälas.

Vad är missförhållanden?

Missförhållanden kan vara handlingar som allvarligt åsidosätts med fara för någons hälsa. Handlingen behöver dock inte vara en brottslig gärning utan kan även avse allvarligt olämpligt agerande såsom diskriminerande arbetsrutiner.
- information om missförhållanden som strider mot en EU-rättsakt, lagstiftning.
Begreppet avser missförhållanden som rör misstanke om olagliga gärningar d.v.s. gärningar som kan bli föremål för polisanmälan såsom:

  • Bedrägerier (till exempel oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring av tillgångar eller bedrägeri),
  • Trolöshet mot huvudman som innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för kommunen
  • Mutor och korruption (till exempel tagande eller givande av muta),
  • Brott mot konkurrensrättslig lagstiftning (till exempel utbyte av priskänslig information, konkurrensskadlig samverkan)
  • Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet

Detta hanteras inte av visselblåsarfunktionen

  • Klagomål om den egna arbetssituationen vilket ska hanteras via till exempel facklig organisation.
  • Vårdtagare, brukare eller kund.

Anmälan som uteslutande innehåller uppgifter rörande personers ledar- och chefsegenskaper, pedagogiska förmåga samt moral- och etik överlämnas av visselblåsarfunktionen till ordinarie linjeorganisation för eventuellt vidare handläggning.

Allmän handling och sekretess

Anmälan utgör allmän handling när den inkommit till Visselblåsarfunktionen. Uppgiftslämnare behöver inte lämna namn och personuppgifter utan kan vara anonym.

För att en ordentlig utredning ska kunna göras är det dock en fördel om anmälaren inte är anonym så att följdfrågor kan ställas. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan uppgift som avslöjar anmälarens eller annan enskilds identitet hållas hemlig.

Även om namn och uppgifter som möjliggör identifiering av personer kan omfattas av sekretess innebär det inte att övriga uppgifter i en anmälan omfattas av sekretess. Det görs en prövning i varje enskilt fall. Även om anmälan görs anonymt ska uppgifterna behandlas med grundlighet och seriositet. 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad