Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hur fungerar en kommun?

Kommunen styrs av politiker som medborgarna valt. Politikerna beslutar sedan om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra. Vaggeryds kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns i kommunen som till exempel skolor, särskilda boenden, gator, vatten och avlopp.

Politisk organisation

Kommunen styrs av fullmäktige som fattar de största besluten i kommunen. Vart fjärde år väljer medborgarna vilka som ska vara med i fullmäktige.  I Vaggeryds kommun har fullmäktige 41 ledamöter från åtta politiska partier.

De enda obligatoriska nämnderna i en kommun är kommunstyrelse och valnämnd samt överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Utöver detta har Vaggeryds kommun ett antal nämnder som styr förvaltningarnas arbete.

Politikerna beslutar om vad som ska göras och sedan avgör kommunens anställda tjänstemän hur det ska göras.

Kommunernas självstyrelse

Den kommunala självstyrelsen är en grundläggande princip som slås fast i regeringsformen, en av grundlagarna. Självstyrelsen ger kommunen rätt att själv fatta beslut i kommunala frågor.

Så här säger Kommunallagen: "Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. Kommuner och landsting får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om."

Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där. Medlemskapet innebär bland annat att man kan överklaga, eller mer egentligt, begära laglighetsprövning av kommunala beslut. Medlemskapet är obligatoriskt.

Kommunalskatt och finansiering

Kommunernas beskattningsrätt, att kommunmedlemmar ska betala en del av sin inkomst till kommunen, har också stöd i regeringsformen. Skattesatsen beslutas av kommunfullmäktige varje år som en del i finansieringen av de kommunala verksamheterna. Annan typ av finansiering är olika typer av statsbidrag, till exempel skatteutjämningsbidrag. Kommunen tar också ut avgifter för vissa verksamheter.

Budgeten

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget. Man beslutar hur de tillgängliga resurserna skall fördelas mellan kommunens verksamheter och tar beslut om mål för verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar också om andra viktiga principiella frågor.

Lagar

Kommunallagen innehåller en rad bestämmelser om kommunala förhållanden, t ex om kommunfullmäktige och den roll detta organ skall ha. Förutom i kommunallagen regleras kommunala åligganden och befogenheter också i en rad speciallagar, till exempel socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Förvaltningslagen reglerar myndighetsförvaltningarnas handläggning av ärenden och skyldighet att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad