Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
F-samverkan

I F-samverkan ingår kommunerna, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och Polisen. Syftet är att fördjupa samverkan mellan myndigheter och samverkande organisationer och företag samt stärka samhällets beredskap före, under och efter en kris eller olycka i Jönköpings län.

Även Ydre kommun ingår i F-samverkan.

Inom F-samverkan hanteras samverkansfrågor som rör uppgifter som främst regleras i följande lagstiftningar:

 • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap
 • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 • Polislag (1984:387)
 • Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Samverkan ska präglas av prestigelöshet vilket kräver insikt, öppen kommunikation och vilja från alla aktörer.

Representant för aktör har rättighet och skyldighet att uppmärksamma behov av samverkan och framföra avvikande mening samt att komma med konstruktiva förslag. Grunden ska vara att se till allmänhetens bästa.

Respektive myndighet och samverkande organisationer på såväl regional som lokal nivå ansvarar för den fortlöpande omvärldsbevakningen.

Regionalt krishanteringsråd

Syftet med krishanteringsrådet är att förankra arbetssätt, ge legitimitet och skapa förutsättningar för nätverk i krishanteringsfrågor. Därför ska de ytterst ansvariga för länets krishantering träffas vartannat år på politisk och tjänstemannanivå. Bred representation eftersträvas med företrädare för lokala, regionala, nationella aktörer på regional nivå och företrädare även för näringslivet. Sammankallande för krishanteringsrådet är Länsstyrelsen.

Styrgrupp F-samverkan

Styrgrupp F-samverkan är den arena där samverkansfrågor lyfts och där konsensus nås. Representanter i styrgruppen ska ha mandat att företräda egen myndighet/organisation.

Gruppen ska

 • skapa gemensam grundsyn för operativa insatser
 • skapa och upprätthålla nätverk
 • tillsätta händelsegrupper
 • tillsätta arbetsgrupper
 • följa upp arbetet i arbetsgrupper och händelsegrupper.

I Styrgrupp F-samverkan finns representanter för följande myndigheter/organisationer:

 • Kommunerna (9 personer)
 • Region Jönköpings län (2 personer)
 • Länsstyrelsen (2 personer)
 • Polismyndigheten i Jönköpings län (2 personer)
 • SOS Alarm (1 person)
 • Försvarsmakten (1 person)
 • Adjungerade efter behov (Vägverket, Banverket med flera)

Sammankallande för Styrgrupp F-samverkan är Länsstyrelsens beredskapsdirektör. Gruppen sammanträder cirka fyra gånger per år. Möten bör genomföras i anslutning till räddningschefsmöten.

Händelsegrupper

Styrgrupp F-samverkan och vakthavandegruppen kan tillsätta händelsegrupp för omvärldsbevakning, planering och eventuellt genomförande vid till exempel höga flöden, pandemi (smittsam sjukdom som omfattar befolkningen i flera världsdelar) och epizooti (omfattande smitta bland djur).

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper kan vara såväl permanenta som tillfälliga. De organiseras under Styrgrupp F-samverkan. Styrgrupp F-samverkan utser sammankallande i respektive arbetsgrupp. Gruppernas arbete ska kännetecknas av förtroende, öppenhet och kontinuitet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell