Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Ekonomi, budget och redovisning

Kommunens budget för 2019 har en omslutning på ca 1 miljard kronor. Budgeterat resultat för år 2019 är + 15 mnkr. Varje nämnd har ett eget budgetansvar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens drift- och investeringsbudget i juni månad varje år. Vaggeryds kommun har en av länets lägsta kommunalskatter 2019.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är förhållandevis låg. Storleken på skatten beslutas vid kommunfullmäktige i november varje år. Kommunalskatt för 2018 är 21,49 kr.

Det vi i dagligt tal brukar kalla kommunalskatt består av två olika delar:

  1. utdebitering som går till kommunen
  2. utdebitering som går till Region Jönköpings län

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun består 2018 av (2017 i parantes):
Kommunal del 21,49 kronor (21,19)
Regionens del 11,26 kronor (11,26)
Totalt 32,45 kronor (32,45)

Så här fördelas skatten 2018 till kommunens verksamheter

Nämnd/styrelse

Andel

Belopp, tkr

Kommunstyrelsen

8,2 %

  63 018

Socialnämnden

31,6 %

242 873

Barn- och utbildningsnämnden

48,0 %

368 554

Miljö- och byggnämnden

0,7 %

5 715

Kultur- och fritidsnämnden

3,9 %

 30 201

Tekniska utskottet*

3,6 %

27 710

Räddningstjänst

1,4 %

11 012

Elverksstyrelsen*

- 0,2 %

- 1500

Valnämnden

0,0 %

   375

Revisionsnämnd

0,1 %

   750

Överförmyndarverksamhet

0,1 %

   900

Totalt


768 527

*El, vatten, avlopp och renhållning finansieras inte med skattemedel utan med pengar som invånarna betalar för dessa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter ska vara högst 99 %.

Soliditetsmålet är 50 % inklusive pensionsskuld.

Investeringar

Beräknade nettoinvesteringar år 2017 är 107 829 tkr

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-08

Sidansvarig:

Jörgen Hansson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision