Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Ekonomi, budget och redovisning

Kommunens budget för 2023 har en omslutning på ca 1,1 miljard kronor. Budgeterat resultat för år 2023 är + 30 mnkr, vilket motsvarar 3% av skatter och generella statsbidrag. Varje nämnd har ett eget budgetansvar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens investeringsbudget i juni och driftsbudget med kommunalskatt i oktober.

Strategisk plan och budget samt programbudget

Nedan finns årets programbudget (driftsbudget) och budgeten från några tidigare år.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är förhållandevis låg. Storleken på skatten beslutas i samband med budget årligen.

Kommunalskatt för 2023 är 21,49 kr.

Det vi kallar kommunalskatt består av två olika delar:

  1. utdebitering som går till kommunen
  2. utdebitering som går till Region Jönköpings län

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun består 2023 av (2022 i parantes):
Kommunal del 21,49 kronor (21,49)
Regionens del 11,76 kronor (11,76)
Totalt 33,25 kronor (33,25)

Så här fördelas skatten 2023 till kommunens verksamheter

Nämnd/styrelse

Andel

Belopp, tkr

Kommunstyrelsen

8,55 %

82 850

Socialnämnden

31,08 %

301 046

Barn- och utbildningsnämnden

47,92 %

464 055

Miljö- och byggnämnden

0,60 %

5 846

Kultur- och fritidsnämnden

3,55 %

34 404

Teknisk nämnd

3,89 %

37 689

Räddningstjänst

1,49 %

14 427

Valnämnden

0,03 %

325

Revisionsnämnd

0,09 %

900

Överförmyndarverksamhet

0,15 %

1 415

Central lönepott

2,05 %

19 828

Finansförvaltning

0,59 %

5 680

Totalt


968 465

*Vatten och avlopp finansieras via taxor och avgifter. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

  • Det årliga resultatet ska vara minst 3 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar cirka 30 mnkr.
  • Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel över mandatperiod, vilket innebär att självfinansieringsgraden minst skall uppgå till 100 procent, vilket i nuläget motsvarar cirka 345 mnkr under en mandatperiod.
  • Soliditeten med pensionsförpliktelser t.o.m. 97-12-31 ska inte understiga 30 procent.
  • Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och som mest avvika med 1 procent mot senaste prognos.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jörgen Hansson