Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Ekonomi, budget och redovisning

Kommunens budget för 2019 har en omslutning på ca 1 miljard kronor. Budgeterat resultat för år 2019 är + 15 mnkr. Varje nämnd har ett eget budgetansvar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens drift- och investeringsbudget i juni månad varje år. Vaggeryds kommun har en av länets lägsta kommunalskatter 2019.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är förhållandevis låg. Storleken på skatten beslutas vid kommunfullmäktige i november varje år. Kommunalskatt för 2020 är 21,49 kr.

Det vi i dagligt tal brukar kalla kommunalskatt består av två olika delar:

  1. utdebitering som går till kommunen
  2. utdebitering som går till Region Jönköpings län

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun består 2019 av (2018 i parantes):
Kommunal del 21,49 kronor (21,49)
Regionens del 11,76 kronor (11,26)
Totalt 33,25 kronor (32,75)

Så här fördelas skatten 2018 till kommunens verksamheter

Nämnd/styrelse

Andel

Belopp, tkr

Kommunstyrelsen

8,2 %

63 018

Socialnämnden

31,6 %

242 873

Barn- och utbildningsnämnden

48,0 %

368 554

Miljö- och byggnämnden

0,7 %

5 715

Kultur- och fritidsnämnden

3,9 %

 30 201

Tekniska utskottet*

3,6 %

27 710

Räddningstjänst

1,4 %

11 012

Elverksstyrelsen*

- 0,2 %

- 1500

Valnämnden

0,0 %

   375

Revisionsnämnd

0,1 %

   750

Överförmyndarverksamhet

0,1 %

   900

Totalt


768 527

*El, vatten, avlopp och renhållning finansieras inte med skattemedel utan med pengar som invånarna betalar för dessa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

  • Det årliga resultatet ska vara minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar cirka 15 mnkr.
  • Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel över mandatperiod, vilket innebär att självfinansieringsgraden minst skall uppgå till 100 procent, vilket i nuläget motsvarar cirka 230 mnkr under en mandatperiod.
  • Soliditeten med pensionsförpliktelser t.o.m. 97-12-31 ska inte understiga 30 procent.
  • Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och som mest avvika med 1 procent mot senaste prognos.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jörgen Hansson