Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Mål för mandatperioden 2019-2022

Nu har nya mål för mandatperioden 2019-2022 tagits fram.

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att ta fram nya övergripande mål och föreslå dessa till kommunfullmäktige, och politisk dialog har genomförts.

Nya övergripande mål för mandatperioden har beslutats i fullmäktige i maj 2019 och ingår i rambudget SPB20. Ett förtydligande program beslutas under hösten 2019 samtidigt som nämnder och bolag arbetar fram mål kopplade till de nya övergripande målen.

Målprocessen - steg för steg

Inramning och utgångspunkt

Ett strategiskt utvecklingsprogram skall ge ett förtydligande av innebörden av de övergripande målen kopplat till våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och underlätta för verksamheter att bidra till uppfyllelsen av målen. Hela koncernen förväntas bidra i processen med nya övergripande mål och förtydligande strategiskt utvecklingsprogram.

Följande skall också gälla för målen:

 • De övergripande målen skall ha ett medborgarperspektiv.
 • Interna mål hanteras genom fullmäktiges beslut i samband med budget kring finansiella mål och mål ur arbetsgivarperspektiv.
 • De övergripande målen skall vara utvecklande, det skall synas en förflyttning.
 • Mål och medel skall höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning
 • Målen skall vara få och styrande och med målen skall direktiv ges till nämnder hur de skall förhålla sig till målen. Detta ger ett utrymme för nämnder och bolag att i sin tur skapa tydligare och färre mål som ska leda till en effekt för verksamheternas målgrupper.
 • De övergripande målen skall vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod

Målen skall ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.

De fyra målområden som skall användas som arbetshypotes i det fortsatta arbetet är:

 1. Hållbar tillväxt och samhällsplanering
 2. Utbildning, arbete och näringsliv
 3. Kunskap, hälsa och fritid
 4. Delaktighet, tillgänglighet och trygghet

Medborgardialog

Den 6 mars beslutade kommunstyrelsen om att ha en medborgardialog den 1 april i syfte att inhämta kunskap kring vad olika delar har för innebörd och mening för olika målgrupper inför att kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april med olika målgruppers perspektiv skall kunna göra ett första utkast till målformuleringar.

Den 1 april 2019 var det dags för stor dialog, 100 röster på 180 minuter, i Fenixhallen i Vaggeryd. 100 personer runt 10 bord med blandade målgruppsperspektiv (politiker, förtroendevalda, föreningsrepresentanter, pensionärer, gymnasieungdomar, förvaltningschefer/vd, småbarnsföräldrar, fackligt engagerade i offentlig/privatsektor samt medarbetare i Vaggeryds kommun) att diskuterade med hjälp av samtalsledare: Vad är bra nu? Vad kan bli bättre och utvecklas? Vad är ett önskeläge? Vad får vi inte glömma?

Röster från dialogen

Ana-Antonia Ascis, gymnasielev, Jörgen Johansson, politiker, och Linda Christoffersson, arbetsmarknadsenheten delar med sig av sina reflektioner från dialogen 100 röster på 180 minuter.


Målformulering

Efter medborgardialogen formulerade kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till nya mål utifrån

 • inramning och utgångspunkt
 • resultatet från medborgardialog 1 april

Förslag till mål skickades till kommunens nämnder och bolag med frågeställningen:

 • Här är nuvarande förslag till nya övergripande fullmäktigemål.
  Om alla nämnder och bolag skall bidra till samtliga övergripande målen, skulle er nämnd/bolag kunna bidra till dessa, och i så fall kortfattat – på vilket sätt?

I svaren framgick att alla nämnder och bolag ställde sig positiva till målförslaget och ansåg att det gick att bidra till alla mål. Hänsyn togs till nämndernas och bolagens kommentarer som användes till att finjustera målformuleringen.

Godkännande av mål

Kommunfullmäktige godkände målen 27 maj 2019.

Kommunstyrelsen har givit uppdrag till kommunledningskontoret att påbörja framtagandet av ett strategiskt utevklingsprogram som ska förtydliga målens innebörd.

Genomföra och följa upp målen

Nämndmål skall formuleras och mätbara målvärden skall tas fram (del av Programbudget 2020)

Strategiskt utvecklingsprogram (höst 2019) skall förtydliga fullmäktigemålen och övergripande beskriva hur nämnder och bolag bidrar. Programmet kommer också att förtydliga kommunens ambition om Agenda 2030.

Sedan börjar det viktiga arbetet med att förverkliga målen. Arbetet påbörjas januari 2020 och kommer att följas upp löpande.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell