Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Mål för mandatperioden 2019-2022

Just nu pågår ett arbete kring nya mål för mandatperioden 2019-2022

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att ta fram nya övergripande mål och föreslå dessa till kommunfullmäktige, och politisk dialog har inletts.

Nya övergripande mål för mandatperioden beräknas gå till beslut i fullmäktige i juni i samband med rambudget SPB20, och ett förtydligande program beslutas under hösten 2019 samtidigt som nämnder och bolag arbetar fram mål kopplade till de nya övergripande målen.

Målprocessen - steg för steg

Inramning och utgångspunkt

Ett strategiskt utvecklingsprogram skall ge ett förtydligande av innebörden av de övergripande målen kopplat till våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och underlätta för verksamheter att bidra till uppfyllelsen av målen. Hela koncernen förväntas bidra i processen med nya övergripande mål och förtydligande strategiskt utvecklingsprogram.

Följande skall också gälla för målen:

 • De övergripande målen skall ha ett medborgarperspektiv.
 • Interna mål hanteras genom fullmäktiges beslut i samband med budget kring finansiella mål och mål ur arbetsgivarperspektiv.
 • De övergripande målen skall vara utvecklande, det skall synas en förflyttning.
 • Mål och medel skall höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning
 • Målen skall vara få och styrande och med målen skall direktiv ges till nämnder hur de skall förhålla sig till målen. Detta ger ett utrymme för nämnder och bolag att i sin tur skapa tydligare och färre mål som ska leda till en effekt för verksamheternas målgrupper.
 • De övergripande målen skall vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod

Målen skall ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.

De fyra målområden som skall användas som arbetshypotes i det fortsatta arbetet är:

 1. Hållbar tillväxt och samhällsplanering
 2. Utbildning, arbete och näringsliv
 3. Kunskap, hälsa och fritid
 4. Delaktighet, tillgänglighet och trygghet

Medborgardialog

Den 6 mars beslutade kommunstyrelsen om att ha en medborgardialog den 1 april i syfte att inhämta kunskap kring vad olika delar har för innebörd och mening för olika målgrupper inför att kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april med olika målgruppers perspektiv skall kunna göra ett första utkast till målformuleringar.

Målformulering

Målformulering påbörjas i april 2019.

Godkännande av mål

Godkännande av mål beräknas vara klart i juni. Kommunfullmäktige godkänner målen.

Genomföra och följa upp målen

Här börjar det viktiga arbetet med att förverkliga målen. Arbetet påbörjas januari 2020 och kommer att följas upp löpande.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-05

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision