Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

Ordförandeklubba

Beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 7 januari 2016

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärendena som kommunstyrelsen beslutade om eller gav förslag till kommunfullmäktige att besluta om vid sammanträdet den 7 januari 2016.

Socialnämndens förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

  • Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens idag två förvaltningar ska sammanslås till en förvaltningsorganisation benämnd socialförvaltningen.
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag i samverkan med socialnämnden i enlighet med gällande reglemente besluta om tillsättande av förvaltningschef för den nya socialförvaltningen.

Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta Regional handlingsplan kommunal Ehälsa 2015-2018.

Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018. del 2 mål och strategier
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-22 att godkänna upprättad arbetsplan och inriktning för ett strategist boendeutvecklingsprogram i tre delar för mandatperiod 2015-2018.

Det primära syftet med kommunens strategiska boendeutvecklingsprogram är att få en tydlig inriktning på arbetet mot vårt tillväxtmål - 14 000 invånare år 2025.

Övergripande mål för Vaggeryds kommun mandatperioden 2015-2018
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till övergripande mål för Vaggeryds kommun under mandatperioden 2015-2018 med följande ändringar:

  • "på sikt" stryks i 3:e stycket
  • 8:e styckets första mening, får lydelsen: "Kommunen ska vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i."

Motion ‑ Tillskapa en funktion för marknadsföring och företagsetablering
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

  • Att kommunfullmäktige ska besluta att medel som tidigare avsatts för marknadsföring inom LogPoint (390 tkr) överförs till Vaggeryds Näringslivsråd för marknadsföring och ett aktivare arbete för att locka nya företag att etablera sig i kommunen.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk