Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

Ordförandeklubba

Kommunstyrelsen beslut i korthet 2016-03-03

Den 3 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kommunstyrelsen tog.

Medarbetarenkäten

Den första delen av sammanträdet inleddes med flera föredrag. Under ett av föredragen presenterades medarbetarenkäten för Vaggeryds kommun. Enkäten skickades ut till 1064 månadsanställda inom kommunen. 853 av de 1064 svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80,2 %.

Vi tycker att det är bra att så många har svarat på medarbetarenkäten. Det medför att vi får en mer riktig och korrekt bild av kommunens olika verksamheter.

Resultatet visar att vi har förbättrat oss sedan 2013. Men vi måste fortsätta att arbeta för att förbättra och utveckla oss som arbetsgivare. Då kan resultatet vara en utgångspunkt för varje förvaltning, säger Kenth Williamsson.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till tekniska utskottet. Tekniska utskottet får i uppdrag att återkomma med förslag till komplett avfallsplan innehållande samarbetsavtal med VESUA (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommuner), där insamling av matavfall ingår.

Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

I samband med programbudget för 2016 beslutade socialnämnden om införande av avgifter för kommunal hälso- och sjukvård. Kommunstyrelsens föreslår, efter votering, att förslaget ska avslås och att det inte ska vara några avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. Vid nästa kommunfullmäktigesammanträde kommer ett beslut att tas i frågan.

Kulturstrategi för Fenix Kultur- och Kunskapscentrum – Begäran om att få omdisponera medel

16/12 - 2016 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta ett förslag till kulturstrategi för Fenix kultur- och kunskapscentrum. För att kunna genomföra kulturstrategins innehåll behöver särskilda resurser avsättas i budgeten. Därför har kultur- och fritidsnämnden bett kommunstyrelsen om att få omdisponera 75 000 kr av de 457 000 kr som finns avsatta för friluftsbad och istället använda medlen till Fenix 2.

Kommunstyrelsen har valt att inte godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran.

Kommunfullmäktige har beslutat om budgeten som ska gälla från 1 januari 2016 och då ska vi följa den. Därför har kommunstyrelsen beslutat att avslå begäran, säger Kenth Williamsson.

Köpekontrakt – Försäljning del av fastigheten Stödstorp 2:1

Aneby Bark AB kontaktade kommunen under hösten 2015 eftersom företaget ville etablera sig i kommunen. En offert på en 10 000 kvm stor industritomt på Stödstorp 2:1, norr om travbanan i Vaggeryd, skickades i slutet av september. Efter årsskiftet förnyades kontakten som resulterat i en överenskommelse.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning del av fastigheten Stödstorp 2:1.

Medborgarförslag – kommunala ambassadörer för Vaggeryds kommun

Ett medborgarförslag lämnades in under juli månad 2015 med förslag på att utreda frågan om att tillsätta kommunala ambassadörer för Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsen beslutar att följa arbetsutskottets förslag och avslå medborgarförslaget.

Utifrån vår vision och marknadsplan försöker vi få så många som möjligt; invånare, företagare, medarbetare och besökare att bli goda ambassadörer för platsen. Att utse några personer, för vissa kända för andra helt okända, som speciella ambassadörer för kommunen är att gå emot det som visionen och marknadsplanen syftar till att skapa – att alla ska vara ambassadörer, menar Kenth Williamsson.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk