Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut i korthet 2016-03-29

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 29 mars 2016.

7. Svar på interpellation

Kommunstyrelsens ordförande Allan Ragnarsson (M) svarade på Berry Liljas (S) fråga om om dialogen med försvarsmakten gällande skjutfältet.

8. Inkomna motioner och medborgarförslag

Ett medborgarförslag om ändring av avgifterna för sophanteringen skickades till kommunstyrelsen för beredning

9. Medborgarförslag – Kommunala ambassadörer för Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget om kommunala ambassadörer med hänvisning till Marknadsplanen för platsen Vaggeryds kommun. Utifrån visionen och marknadsplanen försöker vi alltså få så många som möjligt; invånare, företagare, medarbetare och besökare att bli goda ambassadörer för platsen.

10. Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade att anta Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018.

Prognoser för framtiden pekar på ett större antal äldre än vad vård och omsorg har att stötta idag, och en samtidig brist på omvårdnadsutbildad personal. Hela samhället genomgår samtidigt en digitalisering. Fler och fler äldre använder teknik i sin vardag.

Socialtjänsten har redan, och får efterhand, ökade förväntningar på sig att invånare/brukare/klienter ska kunna nå socialtjänsten/vården/omsorgen digitalt. eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och e-tjänster i säkra processer. eHälsa innebär att utveckla verksamheten med hjälp av digitala verktyg till stöd för personal, brukare, invånare och beslutsfattare.

– I detta arbetet är det viktigt att vi också kan hantera den sårbarhet som digital teknik kan innebära om den slås ut. Det krävs också en utbyggnad av fibernätet för att kunna tillgodose möjligheterna på ett bra sätt i framtiden, säger Allan Ragnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

11. Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Kommunfullmäktige beslutade efter votering att avslå socialnämndens förslag om införande av avgifter för kommunal hälso- och sjukvård.

Från 1 januari 2013 har kommunen tagit över hemsjukvården från landstinget. Det innebär att kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet.

Hemsjukvården är avsedd för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning utan stora påfrestningar eller olägenheter. Hemsjukvård kan innebära besök av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt annan delegerad personal som utför sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Den enskilde ska besöka primärvården i första hand vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser eller provtagning. Utförs provtagning eller andra undersökningar på vårdcentralen är de avgiftsbelagda. För att motverka särbehandling mellan dem som besöker vårdcentralen respektive har hjälp av hemsjukvården hade socialnämnden föreslagit att en avgift skulle tas ut även för hemsjukvård.

12. Övergripande mål för Vaggeryds kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktige antog efter votering femklöverns förslag till övergripande mål för Vaggeryds kommun mandatperioden 2015-2018.

Det var främst målet om att mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte höll med om.

De övergripande målen är:

  • Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.
  • Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.
  • Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.
  • Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.
  • Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.
  • Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.
  • Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.
  • Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.
  • Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.
  • Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.

Uppföljning av målen sker med KKiK, miljöprogrammet, personalenkäten, bokslut, SCB-statistik och öppna jämförelser.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunfullmäktiges protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk