Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-03-29

Miljö- och byggnämnden sammanträdde den 29 mars. Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som nämnden tog.

VA-policy för Vaggeryds kommun

Miljö- och byggförvaltningen började 2014, tillsammans med tekniska kontoret, arbetet med att ta fram en VA-översikt, VA-policy och en VA-plan (VA =vatten och avlopp). Syftet med planeringen har varit att åstadkomma en socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbar VA-försörjning i kommunen.

VA-översikten har godkänts av både tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden. VA-policyn skickades ut på samråd till och med 15 februari 2016 och en samrådsredogörelse har upprättats. VA-policyn har reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta VA-policyn.

Detaljplan för del av Gärahov 2:1, Lyckorna

Detaljplanen syftar till att upprätta en ny detaljplan så att ett attraktivt område för nya bostäder kan utformas. I gällande översiktsplan från 2012 finns inte området utpekat.

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplanen för del av Gärahov 2:1, Lyckorna.

Bygglov och förhandsbesked

Under mötet beslutade nämnden om flera bygglov och lämnade även ett flertal positiva förhandsbesked. Här presenterar vi några av dessa:

 • Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för
  nybyggnad av flerbostadshus, 16 lägenheter inom fastigheten Bäckaskog 5.
 • Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av
  garage inom fastigheten Gärahov 1:69.
 • Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 29 mars 2021 samt lämna startbesked för ändrad användning från enbostadshus till HVB-verksamhet inom fastigheten Tor 1.
 • Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för
  nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Tofteryd 3:5.
 • Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten Löveryd 1:3.
 • Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av växthus inom fastigheten Fiskaby 1:14.
 • Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av toalettbyggnad inom fastigheten Båramo 1:12.
 • Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbesked för ändrad användning från industrilokaler till daglig verksamhet inom fastigheten Rönnen 4.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision