Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

ordförandeklubba

Beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 6 april 2016

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärendena som kommunstyrelsen beslutade om eller gav förslag till kommunfullmäktige att besluta om vid sammanträdet den 6 april 2016.

Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2015

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna bokslutet för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret 2015. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande.

VA-policy för Vaggeryds kommun

Tekniska kontoret påbörjade 2014 tillsammans med miljö- och byggförvaltningen arbetet med att bland annat ta fram en VA-policy för Vaggeryds kommun. Policyn skickades ut på samråd till och med den 15 februari 2016 och en samrådsredogörelse har upprättats. VA-policyn har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen beslutade att anta VA-policyn för Vaggeryds kommun.

Utveckling Vaggeryds centrum - Steg 2

Kommunstyrelsen ställer sig bakom tekniska utskottets förslag med undantaget för parkeringen vid Stjärnhuset, söder om Stationsgatan. Tekniska utskottet får i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag för parkeringen vid Stjärnhuset.

Fortsatt handläggning av centrumutvecklingen i Vaggeryd steg 3 och 4 ska redovisas till kommunstyrelsen vid ett senare tillfälle.

Utveckling av Logpoint South Sweden

Tekniska utskottet har gett förslag till kommunstyrelsen att infrastruktur och tomtmark i norra delen av exploateringsområdet Logpoint South Sweden iordningsställs med målet etableringsbar tomtmark till hösten 2017. Utskottet föreslog även att kvarvarande del av de arkeologiska undersökningarna i södra exploateringsområdet Logpoint South Sweden skulle slutföras. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna tekniska utskottets förslag.

Vidare får tekniska utskottet i uppdrag att titta på en utökning av hela sträckan längsmed E4:an, fram till riksväg 30.

Sverigeförhandlingen Bud – Jönköpings kommun

Budskapet från Sverigeförhandlingen till Jönköpings kommun är att till senast 2035 öka bostadsåtagandet med 15000 lägenheter. För att uppfylla det målet behöver Jönköpings kommun hjälp av grannkommunerna. Förslaget är att Jönköping ska producera 11000 lägenheter, Habo 1500 lägenheter, Vaggeryd 1500 lägenheter och Mullsjö 1000 lägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga förslaget och ta upp ärendet vid ett senare sammanträde.

Ansökan om medel för kartläggning av resurser för genomförande av aktiviteter för en snabbare integration i Vaggeryds Kommun

Vaggeryds näringslivsråd har ansökt om medel för kartläggning av resurser för att genomföra en förstudie för att uppnå en snabbare integration i Vaggeryds kommun. Förstudien kommer att vara vägledande för kommande ansökningar om regionala, nationella eller EU-medel till olika genomförandeprojekt.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Näringslivsrådets begärda medel på 75 tkr.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunstyrelsens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision