Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut i korthet 2016-04-25

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 25 april 2016

7. Inkomna motioner och medborgarförslag

Centerpartiet har motionerat om att man vill se en skyndsam utveckling av trygghetsboende och särskilt boende på Mejeritomten i Skillingaryd. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Vänsterns hade lämnat en motion om att möjliggöra för bostadsbyggnation vid Byarumssjön i Byarum. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Ett medborgarförslag om att iordningställa en ödetomt på Källeliden i Skillingaryd så att den blir en grönyta som bättre kan utnyttjas gav kommunfullmäktige tekniska utskottet i uppdrag att utreda och besluta om. Beslutet ska sedan delges kommunfullmäktige.

8. Revisionsberättelse för 2015 – Beviljande av ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige godkände revisionsberättelsen och beviljade enligt revisorernas rekommendation ansvarsfrihet.

9. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2015 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern.

Vaggeryds kommun visar ett resultatöverskott på 4,9 mkr, vilket är 11,8 mkr bättre än föregående år och i paritet med budgeterat resultat för 2015. Årets resultat innehåller dock en ”jämförelsestörande post” av engångskaraktär på 5,5 mkr som kommit från AFA. Å andra sidan finns ett väsentligt underskott mot budget för skatteutjämningen på samma belopp. Ur verksamhetens resurssynpunkt blir effekten därmed neutral.

Soliditetsnivån inklusive äldre pensionsförpliktelser uppgår till 32,4 % vilket är en ökning med 2,4 %. Redovisade skatteintäkter stämmer med budgeterad nivå.

Räntenivån på kommunens upplånade belopp har varit mycket låg.

Verksamheterna inklusive affärsdrivande verksamhet redovisar överskott mot sina anslag med 0,7 mkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år då underskottet var 13,1.

Kommunstyrelsens ordförande Allan Ragnarsson kommenterar:

Socialnämnden har gjort en stark upphämtning jämfört med året innan. Även om det är minusresultat så är det en positiv utveckling. Även Barn- och utbildningsnämnden som i bokslutet går back, har egentligen ett positivt resultat eftersom man blir kompenserad för ökat elevunderlag i efterhand, säger Allan Ragnarsson, kommunstyrelsens ordförande. Många undrar också vad flyktingmottagningen kostar. Det ligger på 30 miljoner kronor, hela denna kostnad får vi kompensation av staten för.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Årsredovisningen för 2015.

10. Miljöredovisning 2015 för Vaggeryds kommun

Varje nämnd och kommunalt bolag har rapporterat genomförandet av åtgärderna i Miljöprogrammet samt övrigt miljöarbete som genomförts under 2015. Med inkomna rapporter som underlag har Miljöredovisning 2015 sammanställts.

Genomförandegraden har ökat väsentligt under 2015. Andelen genomförda åtgärder 2015 är ca en tredjedel och hälften av åtgärderna är bedömda i de två högsta klasserna. Ökningen för de som är bedömda som genomförda eller mer än till hälften genomförda är från 22 procent 2014 till 49 % 2015.

Särskilt för löpande arbete är det många gånger svårt att bedöma genomförandegraden. Bedömningen blir då hur länge arbetet varit igång och hur pass förankrat och naturligt arbetet är i verksamheten. För 2015 är 23 st bedömda som påbörjade. Totalt är 41 % av åtgärderna är bedömda som påbörjade.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna miljöredovisningen.

11. VA-policy för Vaggeryds kommun

Syftet med vatten- och avloppsplaneringen (VA-planeringen) är att åstadkomma en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar VA-försörjning i Vaggeryds kommun. Planeringen omfattar kommunens geografiska område, både allmänna anläggningar inom VA-verksamhetsområdena, och VA-anläggningar som ligger utanför de allmänna VA-verksamhetsområdena. Arbetet med VA-planeringen i Vaggeryds kommun har delats in i fyra steg. VA-översikten godkändes av tekniska utskottet 2015-12-08 och av miljö- och byggnämnden 2015-12-15. VA-policyn skickades ut på samråd till och med 2016-02-15.

Kommunfullmäktige beslutade att anta VA-policyn för Vaggeryds kommun.

12. Revidering av felparkeringsavgifter i Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa felparkeringsavgifter till:

  • 600 kronor för förseelser vid förbud att stanna eller parkera, samt att parkera på handikapplatser utan tillstånd.
  • 300 kronor för övriga parkeringsförseelser.

13. Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Kultur- och fritidsnämnden har efter återremiss i kommunfullmäktige 2013-11-25 arbetat fram ett förslag till reglemente för nämnden.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag om att kultur- och fritidsnämndens reglemente ska innehålla följande formulering gällande kommunens systematiska miljöarbete och systematiska kvalitetsarbete, vilket är en gemensam formulering för kommunstyrelsen och övriga nämnder (sidan 5):

Systematiskt miljöarbete

Nämnden ska i sin verksamhet ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som är integrerat i ordinarie verksamhet. Miljöarbetet ska bidra till nationella, regionala och kommunala miljömål samt hushållning med energi och naturresurser. Antagna åtgärder ska genomföras, följas upp och redovisas.

Systematiskt kvalitetsarbete

Nämnden ansvarar för att den egna verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i form av ständiga förbättringar kopplat till vision, värde-grund och kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kommunfullmäktige godkände kultur- och fritidsnämndens reglemente.

14. Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018

Räddningstjänsten har skrivit ett handlingsprogram för kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Utgångspunkten har varit kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2015 och fokus är på kontinuitetshantering.

Kommunfullmäktige godkände handlingsprogrammet. Det är en sak som är viktig som inte är utklarad än. Och det är Planen för extraordinära händelser, den kommer att arbetas fram under 2016, säger Allan Ragnarsson.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunfullmäktiges protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk