Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut i korthet 2016-05-30

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 30 maj 2016.

Begäran om utökad ram för 2016 — Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden inkom med en begäran om en utökad ram för 2016. Äskandet bestod av två delar; dels kompensation för utökade hyreskostnader för Byarums skola och förskola samt kompensation för ökade lönekostnader som uppkommit i samband med ett nytt kollektivavtal.

Kommunfullmäktige beslutade under gårdagens möte att utöka budgetramen för barn- och utbildningsnämnden som kompensation för utökade hyres- och lönekostnader.

Lokalplanutredning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Kommunfullmäktige beslutade att anta barn- och utbildningsnämndens förslag till principer/målsättningar för stadieindelning, levande landsbygd, avstånd till skola centralorterna samt ändamålsenliga lokaler vilket innebär följande:

  • Bondstorps skola ska ha en F-3 enhet
  • Landsbygdsskolorna Åker/Klevshult och Hok/Svenarum ska ha F-3 och 4-6 enheter
  • I Vaggeryd ska en ny 7-9 skola byggas
  • Götafors skola ska ha F-3 enhet (idag F-2)
  • Ny förskola i Vaggeryd med tre avdelningar och en ny förskoleavdelning i Hok
  • Sörgårdsskolan ska ha F-3 enhet (idag F-4)
  • Hjortsjöskolan ska ha F-3 och 4--9 enheter (idag F-9)
  • Fågelforsskolan ska ha F-3, 4-6 och 7-9 enheter (med en nybyggd F-3 skola)

Barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsäskanden överlämnas till budgetberedningen med undantag för Bondstorps skola utbyggnad/renovering 3400 tkr. Beloppet anslås till projektet eftersom utbyggnaden bör vara klar till skolstarten ht 2017 och finansieras genom 2016 års investeringsbudget.

Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018, del 2 Mål- och strategier

I slutet av 2015 arbetades del 2 - mål och strategier fram i kommunens boendeutvecklingsprogram. Programmet skickades ut på remiss och totalt kom det in 16 yttranden. För att tillgodose majoriteten av de inkomna remissyttrandena omarbetades det strategiska boendeutvecklingsprogramet.

Under sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att anta del 2 av kommunens strategiska boendeutvecklingsprogram.

Det är oerhört positivt att vi nu har en plattform att stå på för att öka vår boendeattraktivitet och skapa möjligheter för fler bostäder. Nästa steg är att (gå från ord till handling och) arbeta fram en handlingsplan för 2017 – det vill säga lista projekt för projekt, åtgärd för åtgärd som ska prioriteras under nästa år, säger Louise Skålberg, samhällsutvecklare på Vaggeryds kommun.

Beslutet om en handlingsplan för 2017, och som utgör del 3 i kommunens strategiska boendeutvecklingsprogram, kommer tas i kommunstyrelsen under hösten.

Principbeslut om exploatering av norra delen Östra Strand

Kommunledningskontoret tog fram ett förslag till avgränsning av exploatering vid Östra Strand grundat på gräns för den yttre skyddszonen för Vaggeryds tätorts vattentäkt (Se nedan).

Kommunfullmäktige beslutar att området, ca 20 hektar ska exploateras för bostadsbyggnation. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och besluta om principerna för exploateringen samt därefter ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att detaljplanelägga området.

Vidare så ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utforma ett gestaltningsprogram för resterande del av Östra Strand.

Östra strand

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunfullmäktiges protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Vaggeryds kommun