Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-07-31 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-07-31

ordförandeklubba

Tekniska utskottets beslut i korthet 2016-05-31

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som tekniska utskottet behandlade vid sammanträden den 31 maj 2016.

Lokal trafikföreskrift för Järnvägsgatan i Vaggeryd

Nu när Järnvägsgatan i Vaggeryd gjorts om har tekniska utskottet beslutat vilka regler som ska gälla för trafiken. Följande regler gäller från och med 1 juli 2016:

  • På Järnvägsgatan i Vaggeryd, mellan Storgatan och Viktoriagatan får inte motordrivna fordon föras i nordöstlig färdriktning.
  • På Järnvägsgatan i Vaggeryd, nordvästra sidan, från Storgatan mellan 8 till 15 meter får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.
  • På Järnvägsgatan i Vaggeryd, nordvästra sidan får fordon parkeras under högst 20 min i följd vardag mellan klockan 08:00–18:00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08:00–15:00.

Kommunal parkeringsövervakning på prov

Parkeringsövervakning har under en längre tid efterfrågats i Vaggeryds kommun i olika sammanhang. Bland annat under pågående process om centrumutvecklingen i Vaggeryds centrum. Tekniska utskottet beslutade ett införa kommunal parkeringsövervakning på prov under tolv månader i Vaggeryds kommun från och med den 1 september 2016. Därefter kommer en uppföljning ske innan beslut om fortsatt parkeringsövervakning fattas.

Fortsatta centrumarbetet i Vaggeryd

Tekniska utskottet planerar att ha ett dialogmöte i Vaggeryd i höst om den fortsatta utvecklingen av den fysiska miljön i Vaggeryds centrum.

Utvecklingsplan för allmänna kommunala lekplatser

I Vaggeryds kommun finns idag ett tjugotal allmänna kommunala lekplatser som förvaltas av tekniska kontoret. Många av dessa har funnits i många år och har en traditionell och likartad utformning. I samband med att samhällena och bostadsområdena utvecklas har behovet av en generell översyn över lekplatsernas placering, utformning och förvaltning ökat.

2015-09-28 antog Kommunfullmäktige en ny policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. Med utgångspunkt från policyn har en utvecklingsplan för de allmänna kommunala lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig förutom diskussioner i tekniska utskottet på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur de allmänna kommunala lekplatserna ska placeras, utformas och utvecklas på längre sikt (omkring 10 år).

Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna kommunala lekplatser är att:

De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och hälsomässigt) och psykiska (personligt och i samspel med andra barn och vuxna) utveckling.

Tekniska utskottet beslutade att begära in synpunkter från miljö- och byggnämnden samt överlämna förslaget till utvecklingsplan för allmänna kommunala lekplatser till kultur - och fritidsnämnden för dialog om hur deras plan för aktivitetsplatser kan införlivas.

Tekniska utskottet beslutade att påbörja arbetet med att planera för att flytta lekplatsen i Klevshult utifrån föreslagna utvecklingsplans intentioner för de medlen som är avsatta i budget 2016.

Utökat samråd angående nytt tillstånd för Skillingaryds avloppsreningsverk

Utskottet beslutade att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra utökat samråd med berörda myndigheter, berörda organisationer och allmänheten som ett nästa steg i arbetet med nytt miljötillstånd, enligt nuvarande lagstiftning – miljöbalken, för Skillingaryds avloppsreningsverk.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-07-31

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision