Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

ordförandeklubba

Socialnämndens beslut i korthet 2016-05-26

Här följer en kort sammanfattning på några av de ärenden och beslut som socialnämnden tog vid sammanträdet den 25 maj.

Förslag till beslut avseende ny policy för tjänsten trygghetslarm

Kommunfullmäktige har antagit regional handlingsplan för eHälsa 2015-2018. Syftet med planen är att visa hur socialnämnden ska utveckla sin verksamhet för att hänga med i den digitala utvecklingen, där en del är trygghetslarm.

I socialtjänstlagen finns krav på att kommunen ska kunna erbjuda ett tryggt och säkert boende för äldre och andra  behövande  av  god  kvalitet.  Trygghetslarm  erbjuder  en  grundnivå  av  trygghet  och  är  ett  alternativ  till  personlig tillsyn. För att säkerställa kvalitet och trygghet har socialförvaltningen tagit fram en policy ”tjänsten trygghetslarm” som definierar vad ett trygghetslarm är och vilket ansvar kommunen har.

Socialnämnden beslutade under sammanträdet att anta policyn och att den ska börja gälla från 1 januari 2017.

Handlingsplan medarbetarenkät 2015

Vartannat år genomför vi en större medarbetarundersökning. Personalen på socialnämndens två förvaltningar, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsförvaltningen, svarade på enkäten under 2015. Medarbetarenkäten och dess resultat har till syfte att kvalitetssäkra Vaggeryds kommun som en god arbetsgivare.

Utifrån resultatet som samlats in och bearbetats fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att arbeta fram en övergripande handlingsplan. Fokus i handlingsplanen kommer att vara på att förbättra målarbetet, ett närmare ledarskap och friskvård. Handlingsplanen ska sträcka sig fram till 2017, då en ny medarbetarundersökning ska genomföras av kommunen.

Socialnämnden har beslutat att anta förvaltningens handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete kring områdena målarbete, ledarskap och frisk arbetsplats. 

Fördelning av statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorg

Vaggeryds kommun har fått stimulansmedel från Socialstyrelsen. Pengarna är avsedda för att öka bemanningen inom vården och omsorgen om äldre under 2016. Syftet är att skapa en ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Uppdelningen av pengarna har gjort utifrån två perspektiv. En del av pengar ska täcka budgetavvikelsen i verksamheterna som har en ökad bemanning på grund av förändrade behov hos äldre. Det andra perspektivet är att de kvarvarande pengarna ska bidra till en ökad bemanning i form av extra resurser och/eller höjd sysselsättningsgrad hos medarbetarna för att kunna erbjuda högre och bättre kvalitet inom äldreomsorgens utvalda verksamheter.

Socialnämnden har beslutat att godkänna fördelningen av stimulansmedlen. Beslutet ska verkställas så fort som möjligt. 

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för socialnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk