Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

ordförandeklubba

Kommunstyrelsens beslut i korthet 2016-06-08

Här följer en kort sammanfattning av beslut och frågor som diskuterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2016. Sammanfattningen innehåller också några kommentarer från kommunstyrelsen ordförande som företräder majoriteten och kommunstyrelsens vice ordförande som företrädet oppositionen.

Information om hur Swedbank ser på framtiden i Vaggeryds kommun

På initiativ av Kenth Williamsson (S) så var Swedbanks chef i Vaggeryd, Mårten Ewertson inbjuden. Han informerade om att Swedbank har ambitionen att finnas kvar i Vaggeryds kommun, men kommer samla verksamheten till ett kontor eftersom det sker stora förändringar i verksamheten som kräver hög kompetens hos personalen och då behöver verksamheten koncentreras.

– Vi tycker det är väldigt tråkigt att de fortfarande står fast vid beslutet om att lägga ner i Skillingaryd, det är ändå en närservice som är viktig i samhället, även om mer och mer sköts digitalt så är banken viktig för många, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Kenth Williamsson (S)

– Banken är också en viktig för symbol för samhället, att den finns där betyder något. Vi är överens i politiken att vi behöver satsa på Skillingaryd nu för att ha två levande centralorter, säger Allan Ragnarsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun

Fram till och med april följs budgeten bra. Det är positivt att socialnämnden har ett överskott på 1,5 miljoner kronor årets första fyra månader. Prognosen för socialnämnden är -0,6 miljoner kronor under hela 2016.

Barn- och utbildningsnämnden ligger på -0,6 miljoner kronor efter april månad. Där är prognosen för hela året på -2,8 miljoner kronor. De kommunala bolagen går bra.

Drift- och investeringsbudget för 2017 med flerårsplan för perioden 2018-2019

Femklövern (M, C, KD, L och MP) röstade för sin budget. Socialdemokraterna ställde sig inte bakom skattesatsen och de finansiella målen utan röstade på sitt förslag. V och SD avstod att rösta på något av alternativen i kommunstyrelsen. Detta ledde till att femklöverns förslag gick igenom.

Budgetförslaget ger ett positivt resultat på 6,7 miljoner kronor 2017 med ett resultatmål på 1%. Resultatmål för 2018 och 2019 fastställs till 2%.

Soliditetsmålet förblir oförändrat, det vill säga att det ska förstärkas med minst en procentenhet per år och att det långsiktiga målet är att uppnå en soliditet på 50%.

– Vårt förslag var att höja skatten med 50 öre för att satsa främst på barn- och utbildnings- och socialnämndens verksamheter och att säkra budgeten långsiktigt, säger Kenth Williamsson (S).

– Vi i femklövern vill hålla skatten på en låg nivå och inte göra någon höjning. Vi tycker att vi nu börjar får en budget mer i balans som är på rätt väg med en , kommenterar Allan Ragnarsson (M).

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Handlingsplan för att nå mål för begränsad klimatpåverkan

Kommunstyrelsen beslutade att en handlingsplan för hur kommunen ska nå de uppsatta målen för begränsad klimatpåverkan ska tas fram. Planen ska bland annat beskriva hur kommun ska byta fordonen till fossilbränslefria fordon för att nå målsättningarna.

Förslaget var framarbetat av den parlamentariska gruppen som jobbar med revidering av miljöprogrammet.

Köpekontrakt – Trollsländan 1, Vaggeryd

Köpekontraktet där G.T Väst AB köper fastigheten Trollsländan 1 på Västra Strand i Vaggeryd godkändes. G.T Väst ska där bygga två längor med bostadsrättsradhus.

Inköp av fastigheten Jonstorp 1:3

Kommunstyrelsen godkände köpet av fastigheten Jonstorp 1:3 intill Lagan i Vaggeryd.

– Denna lilla bit mark vid Lagan är viktig om vi i framtiden vill göra något för att tillgängliggöra stråk vid Lagan, säger Allan Ragnarsson (M).

Kommunal borgen för banklån till Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening och Vfiber i Vaggeryds kommun

Kommunen har kontrollerat att detta åtagande följer lagstiftningen så att kommunen kan gå in som borgenär för Fiberföreningarna. Det rör sig om 10 miljoner kronor för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening och 12 miljoner kronor för Vfiber i Vaggeryds Kommun.

– Det är ju väldigt besvärligt för föreningarna att länsstyrelsen inte tar något beslut om stöden till fiberutbyggnad, framhåller både Kenth Williamsson (S) och Allan Ragnarsson (M).

Information och dialog kring integrationsfrågor

Anders Svensson ansvarig för HVB-verksamheten informerade och hade dialog med kommunstyrelsen.

– Det är ju en viktig fråga, att jobba med integration och så fort som möjligt få människor i arbete och egen försörjning. Det är viktigt med långsiktighet. Vi tittar på möjligheten att tillsätta en samordnare som ska jobba långsiktigt med integrationsfrågor, säger Allan Ragnarsson (M).

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kommunstyrelsens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk