Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

ordförandeklubba

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i korthet 2016-06-15

Här följer en kort sammanfattning av några av de beslut och frågor som diskuterades vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni 2016.

Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats!

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera denna motion till kultur- och fritidsnämnden för att de ska göra en kostnadsutredning av vad det skulle kosta att bygga ett hopptorn.

Medborgarförslag – Utplacering av hjärtstartare i kommunen

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är bifallet, eftersom kultur- och fritidsnämnden ämnar införskaffa ett antal hjärtstartare till några av de verksamhetsplatser inom kommunen som nämnden har ansvar för. Gällande övriga platser inom kommunen har kultur- och fritidsnämnden beslutat att ge föreningar möjlighet att söka särskilt bidrag för inköp av hjärtstartare under för utsättning att föreningen står som huvudman för utrustningen.

Remissvar på ny detaljplan för Södra Park 1:2, Götarps Hage

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade förslaget till ny detaljplan för Götarps hage. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att område 3 i detaljplanen ska tas bort och för att öka tydligheten bör det dock även framgå i text i planförslaget att bostadsbebyggelse kan förekomma i formen flerbostadshus. Idag står det att det kan ske i villa/rad/eller parhusform.

Planuppdrag – Detaljplan för Illern 1 i Skillingaryd

Arbetsutskottet tog förslaget till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö och byggnämnden i uppdrag att upprätta Detaljplan för Illern 1 (Fabriksgatan i Skillingaryd), Ny detaljplan för bostäder, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun.

Bebyggelse av Östra Strand

Arbetsutskottet beslutade kommunfullmäktiges principbeslut om att bebygga norra delen av Östra strand, intill Hjortsjön i Vaggeryd. Uppdrag gavs till partierna att fram till 15 augusti komma in med förslag på hur området ska utformas med bebyggelse, m.m. som ett första steg till ett gestaltningsprogram.

Ändrade tomtpriser på Himlabacken

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna redovisade exploateringskalkyl för bostadsområdet Himlabacken i Skillingaryd som innebär att:

  1. Nytt pris på tomtmark sätts till 200 kronor per kvm.
  2. Nytt pris på exploateringsmark sätts till 300 kronor per kvm.
  3. Justering genom återbetalning till de två redan sålda tomterna görs utifrån principen att tomtpriset 200 kronor per kvm ska gälla.

Inställd nattbuss

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade länstrafikens beslut om att ställa in nattbussen från Jönköping till Värnamo via Vaggeryds och Skillingaryd på grund av oordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka en skrivelse till länstrafiken och begära ett möte med berörda parter.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kommunstyrelsens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk