Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

ordförandeklubba

Socialnämndens beslut i korthet 2016-09-22

Här följer en kort sammanfattning av socialnämndens beslut den 22 september 2016. Fullständigt protokoll publiceras när det är justerat, omkring en vecka efter sammanträdet.

Föreningsbidrag till BRIS region väst

Socialnämnden beslutade att bevilja föreningsbidrag till BRIS region väst med 6 000 kronor för 2017.

Ledningssystem för samverkan inom regionen och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystemet för samverkan beskriver den gemensamma värdegrunden samt strukturen för ledning och styrning i samverkan mellan kommunernas socialtjänst och skola samt regionens folkhälsa och sjukvård. Detta är en revidering av tidigare ledningssystem som alla kommuner i länet tar beslut om. Socialnämnden godkände ledningssystemet för samverkan.

Yttrande gällande motion – ensamkommande barns ålder

Sverigedemokraterna har lämnat en motion med förslag att Vaggeryds kommun stoppar allt mottagande av ensamkommande flyktingbarn där man med säkerhet inte kan fastställa att den sökande är under 18 år.

Förvaltningsrätten slår dock fast i en dom att det är Migrationsverket som är den instans som ansvarar för att göra rättsäker åldersbestämning. Domen är överklagad och en rättslig process pågår gällande kommunens möjlighet att överpröva Migrationsverkets åldersbestämning. Rättsmedicinalverkets kommer under hösten publicera en utredning hur en förbättrad åldersbedömning ska gå till för Migrationsverket. Kommuner kan således inte motsäga sig mottagande utan har att förhålla sig till anvisning utifrån Migrationsverkets bedömning.

Socialnämnden godkände förvaltningens förslag på yttrande.

Yttrande gällande motion – utveckling av trygghetsboende och särskilt boende

Motion har inlämnats av fullmäktigeledamöterna Ulf Abrahamsson(C) och Pelle Philip(C) med förslag att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Skyndsamt starta upp processen med att bygga Trygghets och särskilt Boende på Mejeritomten i Skillingaryd.
  2. Bjuda in externa entreprenörer/ aktörer att deltaga i byggnation samt drift av verksamheten.
  3. Objektivt analysera de ekonomiska, kvalitativa konsekvenserna, samt värdet av ökad valfrihet.

Socialnämnden är positiva till att skyndsamt starta upp processen och har fr.o.m. 5/9 låtit tillsätta en resurs som kommer att ansvara för projektet utifrån nämndens åtagande och viljeriktning.

För punkt 2 blev det votering, där Vänstern och Socialdemokraterna tycker att driften av trygghetsboende och särskilt boende ska ske i kommunal regi. Femklövern tillsammans med Sverigedemokraterna hade tillsammans flest röster tillsammans för att bjuda in externa aktörer även för drift.

Punkt 3 anser socialförvaltningen är en politisk fråga vilket nämnden höll med om.

Återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige

Socialnämnden godkände förvaltningens beskrivning av det framtida vårdbehovet i kommunens södra delar som bland annat gäller vårdplatser och hur vården kan bedrivas.

Socialnämnden godkände också rapporten över förvaltningens syn på kostproduktionen. Den innefattar bland annat att Socialförvaltningen beräknar kostanden till 336 tkr för att bygga om Furugårdens kök till ett tillagningskök.

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden är att det blir ett underskott på 2,8 miljoner kronor för hela år 2016. Förvaltningen hoppas dock att underskottet kan minskas ytterligare.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk