Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-09-26 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-09-26

Ordförandeklubba

Tekniska utskottets beslut i korthet 2016-09-22

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som tekniska utskottet behandlade vid sammanträden den 22 september 2016.

Medborgarförslag om sophantering i villakvarteren

Ett medborgarförslag skickades in till kommunstyrelsen med förslag om ändring av sophanteringen i villakvarteren. Det förslag som kom in var att alla sopkärl  skulle placeras på ena sidan av gatan inför tömning så att sopbilen endast behövde åka åt ett håll. Detta skulle enligt förslaget medföra en avsevärt kortare körsträcka för lastbilen och en säkrare trafikmiljö.

Tekniska kontoret vill framhålla att medborgarförslaget om sophantering i villakvarteren har ett bra syfte då en minskad körsträcka för de tunga transporterna är önskvärt, både utifrån miljö- och hälsoskäl. Efter utredning och samråd med kommunens renhållningsentreprenör kan det dock konstateras att åtgärden som föreslagits inte kan genomföras utan att nya renhållningsföreskrifter tas fram. Nya renhållningsföreskrifter kan inte tas fram förrän samarbetsformerna för renhållningen fastställts.

Mot bakgrund av detta föreslår tekniska utskottet att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Yttrande medborgarförslag om gång- och cykelväg Vaggeryd-Hok

Ett medborgarförslag skickades in till kommunen om att cykelbanan mellan Hok och Vaggeryd sköts på samma vis som den mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Krav framfördes också om att cykelbanan skulle belysas. Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget utifrån att den nuvarande nyttjandegraden bedöms som låg i förhållande till begärda åtgärder.

Samverkan inom avfallshanteringen

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner har som avsikt att bilda ett kommunalförbund för avfallshantering med fastighetsnära insamling (FNI) i fyrfackssystem som bas. Vaggeryds kommun är tillfrågad om att ingå i förbundet. Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen är att kommunen ska ingå i det gemensamma kommunförbundet. När det gäller teknikval i Vaggeryds kommun är det en öppen fråga fram till 2019. Våra nuvarande avtal går ut först 2020.

Yttrande om motioner

Övergångsställe i Vaggeryd

Under sommaren inkom en motion som föreslår att ett markerat övergångsställe anläggs på Storgatan i Vaggeryd i höjd med nummer 35-37. Tekniska utskottet har tidigare beslutat om en ombyggnad av Storgatan i Vaggeryd där gång- och cykelvägen ska förlängas mot järnvägen. I samband med ombyggnaden tror utskottet att problemet kommer att minska och man föreslår kommunfullmäktige att delvis bevilja motionen utifrån utskottets förslag om att tydliggöra möjligheten för gående att passera Storgatan i Vaggeryd.

Felparkeringsavgifter

En motion skickades in den 14 juni med förslag på justering av felparkeringsavgift till 900 kronor vid felparkering på handikapparkeringsplats. Tekniska kontoret har gjort bedömningen att det inte finns något ytterligare behov av en höjning av felparkeringsavgiften. Felparkeringsavgiften är 600 kronor. Mot bakgrund av detta föreslår tekniska utskottet att kommunfullmäktige avslår motionen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-26

Sidansvarig:

Alija Bucuk